حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:18:09 AM 1401 / 11 / 07
 

کارکنان مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان
 
دکتر حسین ریاحی
   دکترای عمومی
   رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی
   استخدام رسمیمحمد پرآور 

    کارشناس ارشد آموزش پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی

   معاون مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 

 

علیرضا راحتی 
    کارشناس پرستاری
    کارشناس ارشد مدیریت دولتی
   کارشناس
همامنگی
    استخدام رسمیمجتبی میرزایی
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    مسئول آموزش فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

  

 

 سید مرتضی حسینی

    لیسانس ادبیات
    متصدی امور دفتری
    قراردادی

 


  محمد محمدی منفرد
    کاردان بی هوشی
   کارشناس فوریتهای پزشکی

    مسئول انبار تجهیزات دارویی فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 

فرهاد بابایی کاشانی
   کارشناس فوریتهای پزشکی
   مسئول روابط عمومی فوریتهای پزشکی
   رسمی
سید مجید حسینی
  
کاردان حسابداری

    مسئول نقلیه
    قراردادی

 

حسن سیاحی

    خدمات
    شرکتی
هادی محمدی

    خدمات
    شرکتی
 


 

رسول محسنی
    راننده
    استیجاری


به یاد همکار عزیزمان
زنده یاد

محمد رضا رضایی یزدلی

مسئول امور پایگاه ها در زمان حیات
 

 


 


احمد خداوردی
    راننده امدادگر
    شرکتی


 

 

  پرسنـــل EOC     پرسنـــل یک    پرسنـــل دو    پرسنـــل سه     شناسنامه و کروکی نواحی  چهارگانه

  اورژانس پیش بیمارستانیاورژانس بیمارستانی معرفی روابط عمومی اخبار آموزش  گالری اطلاعات و آمار ستاد هدایت حوادث غیر مترقبه 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر