حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

1:06:20 PM 1396 / 12 / 29
 

کارکنان مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

  پرسنل مرکز EOC مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان

 ابوالفضل سبزی
    لیسانس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    مسئول ارتباطات
    استخدام رسمی

محمدرضا خسرو نژاد
     دکترای داروسازی وکارشناس فوریتهای پزشکی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
    مسئولEOC
    استخدام رسمی

  مهدی کشاورز  
    لیسانس پرستاری
    مسئول کشیک ستاد هدایت و اطلاع رسانی
    استخدام رسمی


محمد رضایی سادیانی
    لیسانس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    سوپروایزر EOC و مسئول امور پایگاه ها
    استخدام رسمیسید مجید بهشتی
 
  کاردان هوشبری
    تکنسین ارتباطات

    استخدام رسمی


محمد رضا حدادی
    تکنسین ارتباطات
    کاردان فوریتهای پزشکی
    قراردادی
حمید رضا ناظری
    پزشک عمومی
    پزشک اورژانس
    استخدام قراردادی


سید مهدی صالحی

    کارشناس پرستاری
   کارشناس دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
    استخدام رسمی

 
محمد رضا حسین زاده
    کاردان فوریتهای پزشکی
    تکنسین ارتباطات
    قراردادیحسین بیدگلی خونچه

   کارشناس فوریتهای پزشکی
    تکنسین ارتباطات
    استخدام رسمی

 
حسین جعفری
    کاردان فوریتهای پزشکی
    قراردادی 
  پرسنـــل EOC
   
 پرسنـــل   یک
    پرسنـــل  دو    پرسنـــل   سه     شناسنامه و کروکی نواحی  چهارگانه


   روابط عمومی معرفی   اخبار   آموزش   گالری   اطلاعات و آمار   ستاد هدایت واطلاع رسانی   حوادث غیر مترقبه   کارکنان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر