حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:25:13 PM 1401 / 07 / 10
 

کارکنان مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

  پرسنل مرکز EOC مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان

 ابوالفضل سبزی
    لیسانس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

محمدرضا خسرو نژاد
     دکترای داروسازی وکارشناس فوریتهای پزشکی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
   مدیر مستقر در EOC
    استخدام رسمی

  مهدی کشاورز  
    لیسانس پرستاری
   کارشناس ستاد هدایت و اطلاع رسانی
    استخدام رسمی


محمد رضایی سادیانی
    لیسانس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
   مسئول EOC
    استخدام رسمیسید مجید بهشتی
 
  کاردان هوشبری
    تکنسین ارتباطات

    استخدام رسمیمحمد رضا حدادی
    کاردان فوریتهای پزشکی
   پیمانی
حمید رضا ناظری
    پزشک عمومی
    پزشک اورژانس و مسئول کنترل کیفیت
    استخدام قراردادی


سید مهدی صالحی

    کارشناس پرستاری
   کارشناس دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیر عامل
    استخدام رسمی

 
محمد رضا حسین زاده
    کاردان فوریتهای پزشکی
    تکنسین ارتباطات
    قراردادیحسین بیدگلی خونچه

   کارشناس فوریتهای پزشکی
    تکنسین ارتباطات
    استخدام رسمی

 
حسین جعفری
    کاردان فوریتهای پزشکی
    قراردادی 
  پرسنـــل EOC
   
 پرسنـــل   یک
    پرسنـــل  دو    پرسنـــل   سه     شناسنامه و کروکی نواحی  چهارگانه


   روابط عمومی معرفی   اخبار   آموزش   گالری   اطلاعات و آمار   ستاد هدایت واطلاع رسانی   حوادث غیر مترقبه   کارکنان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر