حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:49:43 PM 1401 / 05 / 23
 

کارکنان مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

 صفحه ی دو

 اصغر مقامی نژاد

    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیعباس علیزاده
     کارشناس پرستاری 
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیسید مجید یوسفی
    کارشناس ارشد پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


جعفر اخباری
     کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


محسن سقا حضرتی
    کاردان بیهوشی
    کارشناس ارشد مدیریت دولتی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


مرتضی نبیل زارع
     کارشناس فوریتهای پزشکی
    قراردادی

  سلمان خدادادی

    کاردان فوریتهای پزشکی
   استخدام پیمانی
محمد علی صدیقیان
     کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی

  محمد تقی نویدکیا
   کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


محسن طناسخی
     کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 

مجید امجدیان
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی
 


سید محسن عبدالکریمی
    راننده امدادگر
   قراردادیمهدی مهدی نژاد
    کارشناس پرستاری
    کاشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام پیمانی


حیدر مقدسی
     کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 
علی خبره
    کاردان فوریتای پزشکی
    قراردادیهادی روحانی
     کاردان فوریتهای پزشکی
   استخدام پیمانی
جابر نادم
ی
    کاردان فوریتهای پزشکی
   استخدام پیمانی
فرهاد بابایی
     کارشناس فوریتهای پزشکی
   استخدام پیمانی

محمد علی نجاتی
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی
 محمد حمید زارع جوشقانی
    کاردان فوریتهای پزشکی
   استخدام پیمانی
عمار رضوانی یزدلی
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادیسید میثم فاطمه ئیان
     کاردان فوریتهای پزشکی
 
   قراردادیمحسن سه دهی یزدلی
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادیعلیرضا قاسمیان
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی

 


  پرسنـــل EOC  پرسنـــل   یک    پرسنـــل  دو    پرسنـــل   سه     شناسنامه و کروکی نواحی  چهارگانه
   روابط عمومی معرفی   اخبار   آموزش   گالری   اطلاعات و آمار   ستاد هدایت واطلاع رسانی   حوادث غیر مترقبه   کارکنان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر