حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:49:07 PM 1401 / 05 / 23
 

کارکنان مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

  صفحه ی سه

احسان شکاری
    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 

علیرضا جمالی
    
 کارشناس پرستاری 
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 احمد عصاری
    کارشناس ارشد پرستاری ویژه
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


محسن مازندرانیان
    
 کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

مهدی کشاورز
    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    مسئول ستاد هدایت
    استخدام رسمی


محسن هادی
     کارشناس پرستاری 
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیمحمد علی رضوانی
    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


ابوالفضل اسماعیلی
     کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیعلیرضا نجاتی
    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


جواد زهره ای
    
 کارشناس ارشد اموزش پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیسید مهدی صالحی
    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


محمد عامری
     کاردان بیهوشی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 ابوالقاسم مصلح
    کاردان بیهوشی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
    رسمی


علی سعادتی
     کاردان فوریتهای پزشکی
     تکنسین فوریتهای پزشکی
     استخدام پیمانی


هادی یگانه

    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیمصطفی سقا حضرتی

    کاردان فوریتهای پزشکی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
    استخدام پیمانیغلامرضا صانعی
    کاردان فوریتهای پزشکی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
    قراردادی علیرضا حسنی مقدم
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی
علی قاسمی
    کاردان فوریتهای پزشکی
 
   قراردادیرحمان توسلی آزرانی
     کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی
ابوالفضل زارع صدری
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی


علیرضا صادقی
     کارشناس فوریتهای پزشکی

     کارشناس پرستاری
     استخدام رسمیمسعود صاغرچی
    کارشناس فوریتهای پزشکی
 
   قراردادیعلیرضا مهاجرکاشانی
    کاردان فوریتهای پزشکی
 
   طرح نیروی انسانی

  پرسنـــل EOC  پرسنـــل   یک    پرسنـــل  دو    پرسنـــل   سه     شناسنامه و کروکی نواحی  چهارگانه
   روابط عمومی معرفی   اخبار   آموزش   گالری   اطلاعات و آمار   ستاد هدایت واطلاع رسانی   حوادث غیر مترقبه   کارکنان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر