حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:23:10 AM 1401 / 11 / 07
 

: فرم ها و دستورالعمل ها


نمونه فرم های آماری 

نوع فایل  نوع کد
       فرم فعالیت بیمارستان  201-1
     دستورالعمل تکمیل فرم  201-1
       فرم فعالیت بیمارستان  201-2
   دستورالعمل تکمیل فرم  201-2
     فرم ثبت بیماری هایی که لازم است به طور کامل گزارش شوند (موارد جدید)   ا  201-3
   دستورالعمل تکمیل فرم  201-3
       فرم ثبت بیماری ها بر اساس نمونه یک روز در ماه  201-4
   دستورالعمل تکمیل فرم  201-4
     فرم فعالیت واحد مددکاری 205
  دستورالعمل تکمیل فرم 205
     فرم اطلاعات پرسنلی  601/ص 2/الف
     فرم شماره 1 اورژانس 1
  دستورالعمل تکمیل فرم شماره 1 اورژانس 1
    فرم تخت های هزینه بر بیمارستان ---
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر