2:44:46 AM 1402 / 03 / 17
 

سوابق دوره های آموزشی

سال 1398

کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات
98001 آشنایی با سنا(سامانه نظام ارجاع) و فرآیندهای عملیاتی آن 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه
98002 آشنایی با روش های حفظ امنیت داده ها (فیزیکی و منطقی) 15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 ----
98003 آشنایی با مدیریت خطر و مدیریت بحران در بخش مدیریت اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه
98004 سلامت و ایمنی شغلی در مدیریت اطلاعات سلامت 5 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 ----
98005 آشنایی با روش های مختلف نمایش داده ها به زبان آماری 1 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه
98006 آشنایی با روش های مختلف نمایش داده ها به زبان آماری 2 5 غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4 ----
98007 آشنایی با روش های اجرایی اقتصاد سلامت با کمک مدیریت اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه
98008 آشنایی با RCA و FMEA در مدیریت اطلاعات سلامت 1 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه
98009 آشنایی با RCA و FMEA در مدیریت اطلاعات سلامت 2 5 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 ----
98010 آشنایی با روش های نوین در نحوه جمع آوری و محاسبه شاخص های درمان 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 ----
98011 سلامت دیجیتالی و فناوری اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 ----

 

سال 1397

کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات
97001 سنجه های مدیریت اطلاعات و دستورالعمل های ذیربط 25 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه
97002 آشنایی با مبانی اجرایی برنامه های 247 و 724 در بخش مدیریت اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه1
دریافت جزوه2
97003 آشنایی با الزامات MCMC ، تله کاردیولوژی
و اتوماسیون مرکز فوریت های پزشکی مرتبط با مدیریت اطلاعات سلامت
15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه
97005 آشنایی با مستندسازی پرونده های بالینی در ارتباط با سازمان های بیمه گر 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه
97006 آشنایی با دستورالعمل های جدید در سامانه های حوزه درمان 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه1
دریافت جزوه2
97008 دی آر جی (DRG) , نظام های پرداخت در سلامت 5 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه

 

سال 1396

کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات
96001 قواعد مستندسازی اوراق اصلی در پرونده های بالینی 15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی
96002 قواعد مستندسازی اوراق اختصاصی در پرونده های بالینی 15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی
96003 مدیریت اطلاعات سلامت در بحران 1 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 -----
96004 مدیریت اطلاعات سلامت در بحران 2 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 -----
96005 بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت 1 12 حضوری   -----
96006 بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت 2 12 حضوری   -----
96007 سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی 1 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه آموزشی
96008 سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی 2 10 غیرحضوری 1 و 2 و 4 دریافت جزوه آموزشی

 

سال 1395

           
کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات
95001 شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها 1 و 2 7+7 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه آموزشی
95002 بایگانی پزشکی و قوانین جدید مربوط به آن 12 غیرحضوری 1 و 2 دریافت جزوه آموزشی
95003 شاخص ها و تحلیل داده های بهداشتی 12 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه آموزشی
95004 ساماندهی درون پرونده ایی 12 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه آموزشی
95005 ترمینولوژی پزشکی 1 و 2 10+10 غیرحضوری 1 و 2 دریافت جزوه آموزشی
95006 کد گذاری مقدماتی 1 و 2 10+10 غیرحضوری 1 و 2  

سال 1394

کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات
94001 کدگذاری بیماری های جدید 8 غیرحضوری 1 و 2 دریافت جزوه آموزشی
94002 کد گذاری نئوپلاسم 8 غیرحضوری 1 و 2 و 5 دریافت جزوه آموزشی
94003 فرآیند طراحی فرم در اعتبار بخشی 8 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی
94004 مستند سازی پرونده در اعتبار بخشی 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 و 5 دریافت جزوه آموزشی
94005 دستور العمل های  امحاء مستندات پزشکی 8 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 5 دریافت جزوه آموزشی
94006 جنبه های قانونی مدارک پزشکی 10 غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه های آموزشی
94007 مستندسازی بالینی و کسورات 16 غیرحضوری 1 و 2 و 5 دریافت جزوه آموزشی
94008 آموزش  اکسل در آمار 15 حضوری 1 و 2 و 3 و 4 و 5 --------
94009 آشنایی با بیماری ها 2 14 غیرحضوری 1 و 2 دریافت جزوه آموزشی
94010 استانداردهای بازیابی و ذخیره اطلاعات 8 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی

 

سال 1393

کد دوره  عنوان دوره آموزشی ساعت آموزشی نوع گروه های هدف  توضیحات
93001 آشنایی با مبانی فناوری اطلاعات سلامت 1 10 ساعت غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه آموزشی
93002 بازآموزی قوانین کدگذاری 1 13 ساعت  غیر حضوری 1 و 2 و 5 -------
93003 بازآموزی قوانین کدگذاری 2 14 ساعت   حضوری 1 و 2 و 5 -------
93004 آشنایی با مفاهیم اعتبار بخشی 10 ساعت    حضوری 1 و 2 و 3 -------
93005 آشنایی با بیماری ها 1 14 ساعت  غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4 و 5 -------

 

سال 1392

کد دوره  عنوان دوره آموزشی ساعت آموزشی نوع گروه های هدف  توضیحات
 1001  آشنایی با افشای اطلاعات  5 ساعت غیر حضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی
1002  رضایتنامه درمان و انواع آن  5 ساعت  غیر حضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی
1003  طرح ملی ثبت داده های بیمارستانی 34 ساعت   حضوری 1 و 2 و 3 -------
1004 اصول عمومی مستندسازی پرونده های پزشکی 10 ساعت   غیر حضوری 1 و 2 و 3  دریافت جزوه آموزشی
1005 آشنایی با نظام مدیریت 5S در مدارک پزشکی 10 ساعت  غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4  دریافت جزوه آموزشی
1006 فناوری اطلاعات سلامت بر بالین بیمار 10 ساعت  غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4  دریافت جزوه آموزشی
1007 آمار بیمارستانی و شاخصهای درمانی و بهداشتی  5 ساعت غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4  دریافت جزوه آموزشی
 1008 آشنایی با سازمان های بیمه گر و چالش های موجود 10 ساعت غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4  دریافت جزوه آموزشی
 1009 اصول نگارش خط مشی در مدارک پزشکی 10 ساعت حضوری 1 و 2 و 3 و 4  فایل کلاس آموزش
 1010 مهارت های رفتاری با مراجعین در بخش مدارک پزشکی  5 ساعت غیر حضوری 1 و 2 و 3 و 4  دریافت جزوه آموزشی

 

آخرین بروز رسانی 99/06/23

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر