حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:36:46 AM 1401 / 11 / 07
 

واحد درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان

مسئول واحد: آقای دکتر ابوالفضل دیگبری
     دکترای عمومی

کارشناس واحد: خانم فاطمه استاد محمدی
 


 شرح وظایــف واحـــد:

    تشکیل پرونده جهت مراکز و واحدهای درمان سوء مصرف مواد
    تشکیل جلسات کمیته نظارتی موضوع ماده 31 آئین نامه مراکزدرمان سوء مصرف مواد و تعیین رتبه بندی مراکز 
    بررسی کیفی خدمات درمان اعتیاد شامل بازدید از واحدهای درمان با داروهای آگونیست مستقر در مراکز درمان سوء مصرف مواد و بررسی پرونده های بیماران و صدور اخطاریه و معرفی متخلفین به مراجع ذیربط
    ابلاغ آئین نامه ها و پروتکل های درمانی به مراکز مربوطه
    تهیه و ارسال آمار مراکز به مراجع ذیربط 
    تهیه و ارسال گزارشات عملکردی 
    ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف دانشگاه 
    شرکت درکارگاه های آموزشی، سمینارها و جلسات هماهنگی
    ارائه پیشنهادات جهت بهبود گردش کار مراجعین 
    ارائه نظرات و پیشنهادات حهت تصحیح آئین نامه های موجود
    اطلاع رسانی در خصوص مراکز درمان اعتیاد 
    به روز رسانی فرم بازدید ازمراکز درمان سوء مصرف مواد بر اساس آئین نامه های جدید
    انجام بازدیدهای کیفی خدمات درمان اعتیاد
    تشکیل واحدهای MMT در مراکز دانشگاهی 
    هماهنگی با مراکز جهت شرکت پرسنل در دوره های آموزشی
    راهنمائی و جایابی مددجویان جدید و مددجویان مراکز تعطیل شده
    همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع آوری معتادین خیابانی 

 
 
 آدرس: کاشان، خیابان بهشتی معاوتت درمان
 تـلفـن: 55442015-031
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر