حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:26:33 PM 1399 / 09 / 07
 

کارشناس واحد کنترل عفونت: خانم سعیده رفیعی

 

کمیته کنترل عفونت بیمارستان

پرستارکنترل عفونت نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضاء فعال کمیته کنترل عفونت بیمارستان است.نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخشهای بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت میباشد.رئیس بیمارستان ریاست کمیته کنترل عفونت بیمارستان را به عهده داردو جلسات آن ماهانه تشکیل می شود.

شرح وظایف

 • شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
 • بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
 • همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی
 • شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود
 • تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
 • ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
 • نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت
 • بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم
 • تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
 • نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
 • نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
 • همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستای
 • شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

کمیته کنترل عفونت بیمارستانی شهرستان

ریاست کمیته کنترل عفونت بیمارستانی شهرستان به عهده رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و یا معاونت درمان می‌باشد. جلسات آن دو ماه یکبار تشکیل می‌شود. اما در صورت لزوم تشکیل جلسه کمیته به درخواست رئیس یا دو نفر از اعضاء کمیته در هر زمان امکان‌پذیر است.

شرح وظایف:

 • دریافت داده‌های جمع‌آوری شده درمورد عفونت‌های بیمارستانی بیمارستان‌های تحت پوشش ازمرکز بهداشت شهرستان بصورت منظم و ماهانه.
 • تجزیه و تحلیل ماهانه داده‌های اپیدمیولوژیک عفونت‌های بیمارستانی و ارائه آن مسئولین بیمارستان‌ها.
 • طراحی اقدامات مداخله‌ای و تأمین نیازها در جهت کنترل و پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی در بیمارستان‌های تحت پوشش.
 • بررسی و تصویب برنامه سالیانه برای فعالیت‌ها، مراقبت و پیشگیری.
 • تدوین و اجرای برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی و نظارت براجرای برنامه‌های آموزشی کمیته‌های کنترل عفونت بیمارستان‌های تحت پوشش.
 • بررسی دوره‌ای شش ماهه و یکساله وضعیت عفونت‌های بیمارستانی و تأثیر مداخلات انجام شده در جلوگیری از آنها.
 • نظارت براجرای مصوبات کمیته کشوری، دانشگاهی و شهرستانی و یافتن اشکالات و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری.
 • ارزشیابی فعالیت‌های بیمارستان‌های تحت پوشش در زمینه اقدامات پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی توسط گروه ارزشیابی یا نظارت بر درمان براساس چک لیست‌های نظارت و ارزشیابی یکسان مصوب کمیته کشوری.
 • تهیه و تصویب برنامه دفع زباله‌های بیمارستانی و ا یجاد هماهنگی با سازمان‌های مرتبط با برنامه مانند شهرداری در صورت عدم وجود دستورالعمل کشوری حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه کنترل عفونت‌های بیمارستانی


 آدرس: کاشان - خیابان شهید بهشتی- معاونت درمان - طبقه همکف
 تلفن : 55452601 - 55442015 (031)
 نمابر: 55444017 (031)

تاریخ بروزرسانی: 1399/3/10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر