حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:26:13 PM 1399 / 09 / 07
 

دستورالعمل ها و راهنماهای کنترل عفونت

برنامه بازدید و ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی سه ماهه دوم سال 1396

راهنمای برنامه عملیاتی ایمنی بیمار

بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار (راهنمای ارزیابان)

چک لیست استانداردهای الزامی بیمار

استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

دستورالعمل استریلیزاسیون فوری

دستورالعمل وراهنمای پیش گیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها

دستورالعمل تزریقات ایمن

دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست

راهنمای پرونده پزشکی سلامت شاغلین

راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار

راهنمای جراحی ایمن

راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس

دستورالعمل استانداردهای حرفه ای پرستاری

ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبا

دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی کارکنان در مراقبت با بیماران ابولا

راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران

راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات

راهنمای شناسایی صحیح بیماران

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با HIV,HBV,HCV

راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

راهنمای پیشگیری ازعفونت دراتاق عمل

راهنمای کنترل عفونت در بخش دیالیز

دستورالعمل کنترل عفونت در دندانپزشکی

دستورالعمل اتو کلاو رو میزی

دستورالعمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی - درمانی

راهنمای کنترل عفونت در بیماریهای تنفسی

دستورالعمل ارزیابی و ارجاع موارد مواجهه شغلی و غیر شغلی با HIV

دستورالعملهای مدیریت شده درICU

دستورالعمل داروهای حیات بخش و ضروری

دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه از بروز مواجهات شغلی با وسایل تیزوبرنده
 

 

آخرین بروز رسانی: 1396/04/13

 

راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر