حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:53:38 PM 1400 / 01 / 23
 


آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

راهنماى فنى روشهاى کسب اطمینان
آیین نامه تاسیس و مدیریت آرمایشگاه های پزشکی (تیرماه98)
استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ویرایش سال 1397
شرح وظایف موسس یا موسسین و مسئول فنی دائم و موقت بر اساس آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاهها ی پزشکی 
ضوابط ارجاع نمونه هاى سیتولوژی و هسیتو پاتولوژی در نظام سلامت
آیین نامه فعالیت بانک خون بیمارستانها
 فهرست آزمایشهای اورژانس و زمان چرخه کاری
آئین نامه تاسیس وسایل تشخیص آزمایشگای پزشکی
آئین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص پزشکی
 مدارک مورد نیاز جهت متقاضیان مسئول فنی و تاسیس آزمایشگاه
 مدارک مورد نیاز جهت درج در سایت
 مبالغ واریزی جهت پروانه ها
 دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاههای پزشکی
 دستورالعمل فضا و تاسیسات آزمایشگاه
 دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی (GPL) در آزمایشگاه تشخیص ملکولی
  دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی در انجام آزمایشهای ملکولی
  دستورالعمل الزامات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
 دستورالعمل الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه
 دستورالعمل اصول مستند سازی
 دستورالعمل نظام مراقبت کیفی از فرآورده های تشخیص آزمایشگاهی
 دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاه 
  الزامات فضا , تجهیزات و ... بخش پاتولوژی
  دستورالعمل ایمنی بخش پاتولوژی
  دستورالعمل انجام آزمایش HER-2 به روش FISH در کانسر پستان
دستورالعمل استاندارد انجام آزمایش های بانک خون

آخرین بروز رسانی: 1398/08/27

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر