حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:17:16 AM 1401 / 11 / 07
 

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی

قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو درمانی

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ایی

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی

دستورالعمل تعیین گروه پرتو کاری

دستورالعمل پرداخت فوق العاده کار با اشعه

آیین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویر برداری پزشکی

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

دستورالعمل های حفاظت در برابر اشعه در مراکز رادیولوژی

راهنمای اخذ پروانه بهره برداری و مسئول فنی 

مدارک مربوط به اخذ پروانه بهره برداری و مسئول فنی موسسات رادیولوژی

انجام کنترل کیفی تاریکخانه توسط تکنولوژیست رادیولوژی ( روزانه – هفتگی)

مهمترین قوانین و دستورالعملهای نظارت بر مراکز رادیولوژی

راهنمای متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

استانداردهای اعتبار بخشی، بخش تصویربرداری بیمارستان

فرم درخواست موافقت اصولی

فرم درخواست بهره برداری

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر