حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:12:52 AM 1401 / 11 / 07
 

شرح وظایف و انتظارات از حوزه واحد تغذیه

 

  شرح انتظارات از کارشناس تغذیه معاونت های درمان

   تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه
   تهیه، نگهداری و ارسال آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت
   تعامل نزدیک با گروه تغذیه بالینی در ستاد وزارت بهداشت
   همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی بیمارستان ها و تکمیل سنجه ها و چک لیست تخصصی تغذیه
   همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و تکمیل سنجه ها و چک لیست تخصصی تغذیه
   مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه ( نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، ارزشیابی مراکز درمانی و ...)
   تعامل نزدیک با بخش تغذیه بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه تحت پوشش
   شناسایی و نظارت بر محلول های تجاری تغذیه ای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش
   شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی- مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
   تهیه متون آموزشی مورد نیاز در خصوص تغذیه در بیماری های شایع در منطقه
   نظارت بر مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستان ها
   برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی جهت کارشناسان تغذیه و سایر پرسنل مرتبط در بیمارستان های تحت پوشش
   برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و نشست های آموزشی جهت کارشناسان تغذیه دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی تحت پوشش
   پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش
   بررسی و برآورد تجهیزات مورد نیاز و پیگیری ایجاد دسترسی در مراکز درمانی تحت پوشش
   سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان ها ی تحت پوشش
   سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه دفاتر مشاوره تحت پوشش
   ارائه بازخورد از بازدیدهای صورت گرفته به بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه
   بررسی گزارشات بخش تغذیه بیمارستان های تحت پوشش و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان وزارت بهداشت
   بررسی گزارشات دفاتر مشاوره تغذیه و رزیم درمانی تحت پوشش و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان وزارت بهداشت
   تنظیم گزارش تحلیلی و ارائه پیشنهاد های موثر در بازنگری و ارتقاء برنامه

 

 

شرح انتظارات از مسئول بخش تغذیه بیمارستان ها

   تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان
   تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان (شامل خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری و توزیع غذا ...)
   نگهداری، پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح بیمارستان
   تعامل نزدیک با کارشناسان تغذیه معاونت درمان مربوطه جهت برنامه ریزی های مرتبط
   همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان بخش تغذیه
   همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت اماکن ارائه خدمات غذایی و تامین ایمنی کارکنان و محیط
   همکاری با سایر بخش های اجرایی از جمله اعضاء تیم درمان، پرسنل بخش تغذیه و مقام مافوق درجهت بهبود ارائه خدمات غذایی
   مدیریت و نظارت بر انجام تحقیقات کاربردی در واحدهای تحت پوشش جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات تغذیه ای
   شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
   برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی بهداشت و تغذیه برای پرسنل واحد مدیریت خدمات غذایی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
   برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان (پزشکان، پرستاران و...) با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان
   تهیه و تدوین متون آموزش تغذیه جهت بیماران
   سرپرستی و نظارت بر فرآیند تهیه، دریافت و خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی و انتقال مواد
   غذایی خام یا فرآوری شده، آماده سازی محلول گاواژ، طبخ، نگهداری غذای آماده یا غذاهای باقیمانده، توزیع غذا و میان وعده ها
   تهیه شرح وظایف سرآشپز، آشپز، کمک آشپز، متصدی توزیع غذا و ظرفشو و سایر پرسنل کمکی در مدیریت خدمات غذایی
   تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
   تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
   مدیریت و سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه بیمارستان و کارکنان بخش تغذیه و تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی
   برآورد و اعلام نیروی انسانی مورد نیاز بخش تغذیه منطبق با آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها به مقام مافوق (چینش نیرو در راستای استاندارد های اعتباربخشی بیمارستان ها)
   اصلاح ساختار فیزیکی آشپزخانه و تطبیق آن با شرایط بهداشتی در همکاری با مسئول بهداشت محیط HACCP نظارت بر استقرار مراحل مرتبط
   نظارت بر نحوه رعایت الزامات و استانداردهای خدمات غذایی توسط پیمانکار (در صورتی که برون سپارس انجام گرفته است)
   اجرای استاندارد های اعتباربخشی بخش تغذیه در بیمارستان
   تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی به شکل دوره ای در صورت نیاز
   جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی
   بررسی گزارشات و آمار بخش تغذیه و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان دانشگاه


شرح انتظارات از کارشناس مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان ها

   تهیه و تدوین فرآیند مشاوره تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
   نگهداری و به روز رسانی و اجرای دستورالعمل ها، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
   هماهنگی و همکاری منظم با تیم درمانی (پزشکان، پیراپزشکان) در برنامه ریزی درمان بیماران
   هماهنگی و همکاری با کارشناس مدیریت خدمات غذایی و سایر کارشناسان بخش تغذیه انجام تحقیقات
   کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره تغذیه
   شرکت در دوره های آموزشی به نظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
   برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان (پزشکان، پرستاری و...) با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان
   برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی بهداشت و تغذیه برای پرسنل واحد مدیریت خدمات غذایی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
   تهیه و تدوین متون آموزشی تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
   آموزش بیماران و همراه بیمار در خصوص رژیم غذایی بیمار به شکل حضوری و ثبت در فرم
   آموزش(مستند) ارائه متون آموزشی ساده
   نظارت بر تشکیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری
   نظارت بر غذای بیماران از نظر مطابقت با رژیم غذایی تجویز شده
   نظارت بر نحوه تهیه محلول های گاواژ و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران
   ارزیابی تغذیه ای بیماران واجد شرایط بر اساس فرم های ارزیابی تخصصی اولیه و نهایی و ارائه مشاوره به آنها
   تکمیل فرم ارزیابی تخصصی نهایی و ارائه مشاوره به موارد درخواستی از سوی پزشک
   ارائه خدمات مشاوره ای بر اساس دستورالعمل ها، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی
   برنامه ریزی تغذیه ای و تنظیم رژیم غذایی منحصر به فرد بیمار واجد شرایط
   توجه به عادات فرهنگی، مذهبی و علایق غذایی بیمار در تنظیم برنامه غذایی بیمار بستری
   پیگیری روند درمان بیمار بستری با همکاری سایر اعضاء تیم درمان بر اساس مراقبت تغذیه ای ارائه شده
   تنظیم فرمول تهیه گاواژ بیمار واجد شرایط
   نظرسنجی رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی از خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان
   پیگیری روند درمان بیمار پس از ترخیص
   فعال نمودن کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران سرپایی
   برآورد تجهیزات و تدارکات مورد نیاز واحد مشاوره تغذیه و انعکاس به سطوح مافوق
   جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی
   ارزیابی کیفی نحوه ارائه مشاوره تغذیه و تنظیم گزارش کار در مورد کمیت و کیفیت خدمات مشاوره تغذیه ای، پیشرفت ها و مشکلات به مقام مافوق
   ارائه گزارش عملکرد سالانه به مقام مافوق و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود
   انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

آخرین بروز رسانی: 93/01/16

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر