حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:41:49 AM 1401 / 11 / 07
 

معرفی:

معاونت درمان یکی از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی می باشد که سرپرستی امور مربوط به درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان را بر عهده دارد. این امور شامل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات درمانی واحدهای خصوصی و دولتی می باشد.

چارت سازمانی معاونت درمان

رسالت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رسالت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از طریق ارائه خدمات ستادی و نظارتی مربوط به اموردرمان درکلیه مراکز و موسسات درمانی منطقه تحت پوشش می باشد که  جهت نیل به این مهم، از نیروهای متخصص و متعهد و فن آوری های نوین استفاده و بر ایمنی بیمار، حاکمیت بالینی، اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و توانمند سازی نیروی انسانی تاکید و در راستای سیاست های دانشگاه با رویکرد مشتری مداری به آحاد مردم و مسئولین پاسخگو می باشد.

اهم فعالیتهای معاونت درماندانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • تایید برنامه ریزی عملیاتی واحد ها جهت رسیدن به اهداف استراتزیک معاونت درمان
 • نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در موسسات درمانی تا بعه
 • هماهنگی با سایر معاونتهای دانشگاه ( بهداشتی و آمو زشی و دانشجویی )
 • برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سر پایی
 • نظارت و کنترل بر نحوة رسیدگی و نظارت بر امور موسسات درمانی و خدمات پارا کلینیکی آنها اعم از دولتی ، خصوصی ، خیریه
 • تهیه وتدو ین برنامه ریزی عملیاتی جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان
 • نظارت و کنترل برنحو ة اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران ، کودکان و نوزادان
 • نظارت بر نحوة همکاری و هما هنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر
 • بررسی وضع موسسات درمانی در سطح شهر کاشان از نظر نحوه گسترش ، کادر درمانی ، تجهیزات ، آزمایشگاه و سایر خدمات پیرا پزشکی
 • نظارت و کنترل بر نحوة ابلاغ تعرفه های خدمات پزشکی و پیرا پزشکی به گروه هدف توسط واحد مربوطه در معاونت
 • کنترل و نظارت بر نحوة انجام امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس در معاونت درمان
 • نظارت و کنترل بر حسن اجرا در تامین و توزیع نیروی انسا نی مورد نیاز مراکز درمانی دولتی
 • نظارت بر نحوة پیگیری برنامه های تاکتیکی و عملیاتی معاونت درمان طبق برنامه های استراتژیک تعیین شده
 • نظارت بر نحوة پیگیری مسائل مربوط به استاندارد سازی واعتبارسنجی و سیستم بهبود کیفیت
 • نظارت بر نحوة برآورد اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص در شهرستان جهت پیش بینی در بودجه سالانه
 • نظارت بر نحوة جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارتخانه به بیماران خاص شهرستان
 • نظارت بر نحوة رسیدگی به درخواستهای متقا ضیا ن اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها
 • نظارت بر نحوة تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاها و تعیین صلاحیت فنی و تخصصی پرسنل و برگزاری کمیسیون ماده 20
 • نظارت بر نحوة هماهنگی و برگزاری جلسات تعامل بین بیمه ها و معاونت درمان در رابطه با موسسات درمانی
 • نظارت بر نحوة کنترل مستمر بر خریدهای تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
 • نظارت بر نحوة الو یت بندی و نیاز سنجی درخواستهای بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
 • نظارت بر امور رادیولوژی مراکز درمانی دولتی و خصوصی
 • ایجاد دسترسی کلیه بیماران خاص به خدمات درمانی داورئی مورد نیاز و تلاش در جهت اطلاع رسانی و آموزش بیماران
 • پیگیری ونظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص در شهرستان اعم از بیماران دیالیزی ، سرطانی ، دیابتی ، هموفیلی ، تالاسمی و پیوندی
 • پاسداری از بهداشت و سلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین و آئین نامه های داخلی و اختیارات قانونی وزارت مبتوع و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران

آدرس: آدرس: کاشان خیابان شهیدبهشتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تلفن: 55444016- 55442015(031)
دورنما: 55444017(031)
کد پستی: 8714715581
پست الکترونیک: Darman_at_kaums.ac.ir

 

 

آخرین بروز رسانی: 1395/06/13

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر