حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

4:13:27 AM 1399 / 01 / 22
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نگاه آمار...


بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان

  • بیمارستان دکترشهیدبهشتی 

  • بیمارستان کارگرنژاد

  • بیمارستان متینی

  • بیمارستان نقوی

  • بیمارستان دکترشبیه خوانی

  • بیمارستان میلاد

  • بیمارستان سید الشهداء

  • بیمارستان شهید رجایی

     

سال 1394

آمار اطلاعات درمانی سال 1394 بیمارستان های تابعه دانشگاه
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کل
تخت مصوب 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
تخت فعال 972 1040 999 1013 1053 1029 1032 1034 1058 1058 1058 1052 1033
تعداد کل مراجعین بستری 8460 9034 9089 8990 9505 9667 9011 8403 8729 9587 8178 7886 106539
تعداد کل جراحی 2520 3317 3324 2937 3511 3777 3223 3220 3112 3478 3437 3275 39131
تعداد کل سزارین 399 432 488 505 431 519 390 407 428 391 372 361 5123
تعداد کل طبیعی 322 430 396 461 441 418 451 422 426 408 394 303 4872
تعدادکل مراجعین سرپایی 172801 183147 173281 150335 171109 173944 184712 193553 206733 200754 193753 181778 2185900
میانگین طول مدت اقامت بیمار 2.37 2.60 2.55 2.73 2.72 2.59 2.56 2.82 2.81 2.75 2.93 2.51 2.66
درصد اشغال تخت 64.91 72.85 77.68 76.79 78.15 77.49 75.33 74.86 76.44 83.58 74.67 72.05 75.46
چرخه اشغال تخت(دفعات) 8.48 8.69 9.45 8.72 8.91 9.27 8.84 7.96 8.16 9.13 7.64 8.31 8.63
درصد جراحی انجام شده 21.41 26.36 27.08 24.12 27.10 27.84 25.42 27.37 25.99 25.90 29.59 28.68 26.39
درصد خالص مرگ و میر 0.56 0.52 0.61 0.55 0.49 0.50 0.44 0.40 0.69 0.67 0.72 0.55 0.56
درصد سزارین انجام شده 55.34 50.12 55.20 52.28 49.43 55.39 46.37 49.10 50.12 48.94 48.56 54.37 51.26
درصد زایمان طبیعی 44.66 49.88 44.80 47.72 50.57 44.61 53.63 50.90 49.88 51.06 51.44 45.63 48.74

 

سال 1393

آمار اطلاعات درمانی سال 1393 بیمارستان های تابعه دانشگاه
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کل
تخت مصوب 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
تخت فعال 1039 1039 1039 1039 1,027 1,005 974 981 1,020 1,015 1,013 987 1014.91
تعداد کل مراجعین بستری 9222 10124 8768 8776 7896 8527 7345 7207 7725 8346 8719 8153 100,808
تعداد کل جراحی 2,102 2792 3076 2863 2511 2753 2453 2358 2531 2659 3,383 3137 32,618
تعداد کل سزارین 391 402 423 442 424 496 394 403 426 435 405 371 5,012
تعداد کل طبیعی 308 370 395 392 400 424 371 360 383 425 391 353 4,572
تعدادکل مراجعین سرپایی 110,963 112,658 104681 97,169 98131 106354 106530 114120 112784 118566 117223 105592 1,304,771
میانگین طول مدت اقامت بیمار 2.2 2.33 2.63 2.36 2.52 2.57 2.86 2.91 3.07 2.96 2.72 2.69 2.63
درصد اشغال تخت 60.04 74.02 71.29 63.82 63.76 70.44 70.23 70.58 77.43 80.33 78.78 79.6 71.55
چرخه اشغال تخت(دفعات) 8.5 9.8 8.4 8.4 7.8 8.5 7.4 7.3 7.6 8.2 8.7 8.6 8.26
درصد جراحی انجام شده 21.18 24.27 30.33 29.6 28.72 28.77 30.46 29.37 29.06 28.59 28.83 28.25 27.96
درصد خالص مرگ و میر 0.61 0.39 0.4 0.84 0.69 0.64 0.77 0.56 0.7 0.79 0.74 0.61 0.64
درصد سزارین انجام شده 55.94 52.07 51.71 53 51.46 53.91 51.5 52.82 52.66 50.58 50.88 51.24 52.3
درصد زایمان طبیعی 44.06 47.93 48.29 47 48.54 46.09 48.5 47.18 47.34 49.42 49.12 48.76 47.7

 

سال 1392

آمار اطلاعات درمانی سال 1392 بیمارستان های تابعه دانشگاه
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کل
تخت مصوب 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
تخت فعال 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1036 1036 1036 1036 1036 1033.0833
تعداد کل بستری 10913 10751 11109 10839 10654 10749 9929 9505 10831 9700 10672 10319 125971
تعداد کل جراحی 2703 4238 3615 3952 3407 3936 3813 3094 3758 3380 3816 3527 43239
تعداد کل سزارین 355 375 349 399 422 415 378 420 422 429 459 374 4797
تعداد کل طبیعی 318 289 391 365 321 363 340 360 328 351 400 286 4112
تعداد کل مراجعین سرپایی 137039 147142 128039 126763 126395 143171 147138 163064 184736 162509 146009 142044 1754049
میانگین طول مدت اقامت بیمار 4.9 3.9 4.5 4.6 4.7 4.2 4.0 4.5 4.4 4.6 4.7 3.9 4.4
درصد اشغال تخت 65.92 78.22 79.15 76.18 78.44 77.05 71.14 70.08 78.48 76.68 75.70 73.13 76.45
چرخه اشغال تخت(دفعات) 5.7 7.4 6.8 6.9 6.1 6.8 6.8 6.3 7.0 6.2 6.2 6.2 6.5
درصد جراحی انجام شده 82.68 86.36 79.25 83.78 78.76 80.74 79.98 78.68 78.79 80.17 85.94 85.67 81.73
درصد خالص مرگ و میر 0.38 0.48 0.57 0.50 0.69 0.40 0.46 0.59 0.37 0.48 0.64 0.35 0.49
درصد سزارین انجام شده 57.5 59.7 54.5 57.2 60.3 58.1 56.7 56.6 57.0 57.6 57.2 59.9 57.7
درصد زایمان طبیعی 42.5 40.3 45.5 42.8 39.7 41.9 43.3 43.4 43.0 42.4 42.8 40.1 42.3

 

آخرین بروز رسانی 1395/03/16

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر