حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:38:15 AM 1401 / 11 / 07
 

دوره های مصوب آموزش

سال 1399

دوره های آموزشی مصوب علوم آزمایشگاهی در سال 1399

دوره های آموزشی مصوب پرستاری در سال 1399

دوره های آموزشی مصوب تصویربرداری در سال 1399

دوره های آموزشی مصوب تغذیه در سال 1399

دوره های آموزشی مصوب فوریت ها پزشکی در سال 1399

دوره های آموزشی مصوب مامایی در سال 1399

دوره های آموزشی مصوب مدیریت اطلاعات سلامت در سال 1399 

دوره های آموزشی مصوب سایر گروه ها در سال 1399

سال 1398

دوره های آموزشی مصوب علوم آزمایشگاهی در سال 1398

دوره های آموزشی مصوب پرستاری در سال 1398

دوره های آموزشی مصوب تصویربرداری در سال 1398

دوره های آموزشی مصوب تغذیه در سال 1398

دوره های آموزشی مصوب فوریت ها پزشکی در سال 1398

دوره های آموزشی مصوب مامایی در سال 1398

دوره های آموزشی مصوب مدیریت اطلاعات سلامت در سال 1398 

دوره های آموزشی مصوب دیابت در سال 1398

دوره های آموزشی مصوب سایر گروه ها در سال 1398

سال 1397

دوره های آموزشی مصوب علوم آزمایشگاهی در سال 1397

دوره های آموزشی مصوب پرستاری در سال 1397

دوره های آموزشی مصوب تصویربرداری در سال 1397

دوره های آموزشی مصوب تغذیه در سال 1397

دوره های آموزشی مصوب فوریت ها پزشکی در سال 1397

دوره های آموزشی مصوب مامایی در سال 1397

دوره های آموزشی مصوب مدیریت اطلاعات سلامت در سال 1397 

دوره های آموزشی مصوب تجهیزات پزشکی در سال 1397

دوره های آموزشی مصوب دیابت در سال 1397

دوره های آموزشی مصوب سایر گروه ها در سال 1397

 

سال 1396

دوره های آموزشی مصوب علوم آزمایشگاهی در سال 1396

دوره های آموزشی مصوب پرستاری در سال 1396

دوره های آموزشی مصوب تصویربرداری در سال 1396

دوره های آموزشی مصوب تغذیه در سال 1396

دوره های آموزشی مصوب فوریت ها پزشکی در سال 1396

دوره های آموزشی مصوب مامایی در سال 1396

دوره های آموزشی مصوب مدیریت اطلاعات سلامت در سال 1396 

دوره های آموزشی مصوب سایر گروه ها در سال 1396

 

سال 1395

دوره های آموزشی مصوب علوم آزمایشگاهی در سال 1395

دوره های آموزشی مصوب پرستاری در سال 1395

دوره های آموزشی مصوب تصویربرداری در سال 1395

دوره های آموزشی مصوب تغذیه در سال 1395

دوره های آموزشی مصوب فوریت ها پزشکی در سال 1395

دوره های آموزشی مصوب مامایی در سال 1395

دوره های آموزشی مصوب مدیریت اطلاعات سلامت در سال 1395

 

سال 1394

دوره های آموزشی مصوب اجرا نشده سال 1393

آموزش های مصوب جلسه مورخ 4 تیرماه 1394

آموزش های مصوب جلسه مورخ 8 مراد ماه 1394

آموزش های مصوب جلسه مورخ 12 شهریور ماه 1394

آموزش های مصوب جلسه مورخ 15 دی ماه 1394

آموزش های مصوب جلسه مورخ 22 آذر ماه 1394

 


آخرین بروز رسانی: 99/07/6

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر