حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

12:06:17 AM 1402 / 01 / 10
   
     

 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار معاونت درمان
تماس با مدیر سایت معاونت درمان دانشگاه
Collapse معرفیمعرفی
معـــاون درمـان
معرفی
تاریخچه
اهداف
Collapse معاونت از نگاه آمارمعاونت از نگاه آمار
آرشیو آمار
Collapse واحد پرستاریواحد پرستاری
پرسنل
شرح وظایف
آیین نامه و دستو رالعمل
آموزش
چک لیست ها و اعتبار بخشی
مراقبت پرستاری در منزل
فرآیندها
فرم ها
تماس با ما
ارتقاء بهره وری
Collapse واحد ماماییواحد مامایی
معرفی
آموزش و اطلاع رسانی
کمیته های دانشگاهی
Collapse دستور العمل هادستور العمل ها
دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره 5
دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره 8
دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره 32
دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره 33
دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره 35
دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره 36
Collapse بخش های زایمانبخش های زایمان
بخش زایمان بیمارستان شهید بهشتی
بخش زایمان بیمارستان شهید رجایی
بخش زایمان بیمارستان شبیه خوانی
بخش زایمان بیمارستان میلاد
فرآیندهای دفتر مامایی
Collapse اداره تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
معرفی واحد
لینکهای مرتبط
Collapse واحد امور عمومیواحد امور عمومی
معرفی واحد
واحد امور اداری
دبیرخانه و بایگانی
3
4
Collapse اداره امور آزمایشگاه هااداره امور آزمایشگاه ها
معرفی
Collapse آزمایشگاه مرجع دانشگاهیآزمایشگاه مرجع دانشگاهی
Collapse کنترل کیفیکنترل کیفی
شهریور 1390
فروردین 1391
معرفی
آموزش تخصصی
Collapse آزمایشگاه مرکزی کاشانآزمایشگاه مرکزی کاشان
معرفی
ساعات کار
لیست آزمایشات
موسسات طرف قرارداد
نکات آموزشی جهت آزمایش
آزمایشگاه تشخیص مواد مخدر
هموویژیلانس
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیست ها و فرم ها
Collapse بانک اطلاعاتیبانک اطلاعاتی
بیمارستانی
تشخیص طبی
بهداشتی
تک تخصصی
اورژانس مرکزی - اورژانس گلابچی
Collapse مدیریت حوادث و فوریت های پزشکیمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
Collapse معرفیمعرفی
معرفی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
معرفی سرپرست
Collapse واحد آموزشواحد آموزش
آموزش
آموزش2
آموزش تخصصی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان
آموزشهای عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان
آموزش3
آموزش4
آموزش5
کتاب های آموزشی
Collapse گالری فیلم و عکسگالری فیلم و عکس
گالری|مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان
گالری2|مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان
Collapse ستاد هدایت و اطلاع رسانیستاد هدایت و اطلاع رسانی
برنامه آنکالی کشیک اساتید دانشگاه علوم پزشکی | ستاد هدایت و اطلاع رسانی کاشان
ستاد هدایت و اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی کاشان
Collapse واحد حوادث غیر مترقبه واحد حوادث غیر مترقبه
لیست کتابهای الکترونیک مربوط به حوادث غیر مترقبه کاشان
کار گروه بهداشت درمان واحد حوادث غیر مترقبه
Collapse بهداشت در حوادث غیر مترقبهبهداشت در حوادث غیر مترقبه
بهداشت در حوادث غیر مترقبه1
بهداشت در حوادث غیر مترقبه2
بهداشت روانی در زمان بحران| مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان
Collapse درمان در حوادث غیر مترقبه درمان در حوادث غیر مترقبه
درمان در حوادث غیر مترقبه1
درمان در حوادث غیر مترقبه2
Collapse مدیرت عملیات در بحرانمدیرت عملیات در بحران
نقشه های شهرستان کاشان مدیرت عملیات در بحران
تیم های مدیرت عملیات در بحران
حوادث غیر مترقبه
Collapse کارکنان و پرسنلکارکنان و پرسنل
پرسنل EOC مدیریت حوارث و فوریتهای پزشکی کاشان
پرسنل ناحیه یک مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان
پرسنل ناحیه دومدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان
پرسنل ناحیه سه مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان
شناسنامه و کروکی مناطق چهارگانه مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان
شناسنامه ی پایگاه های فوریتهای پزشکی کاشان
شناسنامه ی ناحیه یک فوریتهای پزشکی کاشان
شناسنامه ی ناحیه دو فویتهای پزشکی کاشان
شناسنامه ی ناحیه سه فوریتهای پزشکی کاشان
شناسنامه ی مدیریت و EOC فوریتهای پزشکی کاشان
شناسنامه ی ناحیه چهار فوریتهای پزشکی کاشان
شناسنامه ی ناحیه آران و بیدگل فوریتهای کاشان
Collapse اطلاعات و آماراطلاعات و آمار
آرشیو اطلاعات و آمار
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان4
Collapse اطلاعیه هااطلاعیه ها
اطلاعیه ها1
چگونه از اورژانس 115 کمک بگیریم
روابط عمومی| مرکز مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی کاشان
مطالبی در مورد فوریتهای پزشکی
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشان 1
روابط عمومی
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی کاشان 2
روابط عمومی فوریتهای پزشکی کاشان | مسمومیت با منوکسید کربن
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی کاشان 3
Collapse صفحه اصلیصفحه اصلی
Collapse اورژانس های پیش بیمارستانیاورژانس های پیش بیمارستانی
اهداف استراتژیک فوریتهای پزشکی
واحد رفاه و ورزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتها ی پزشکی کاشان
واحد نقلیه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیک کاشان
Collapse شناسنامه مناطق مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشانشناسنامه مناطق مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان
نواحی چهار گانه مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان
برنامه کشیک پرسنل مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان
EOC مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان
Collapse اورژانس های بیمارستانیاورژانس های بیمارستانی
اورژانس های بیمارستانی 1
اورژاانس های بیمارستانی 2
اورژاانس های بیمارستانی 3
اورژاانس های بیمارستانی 4
اورژاانس های بیمارستانی 5
لینک های مفید
آمبولانس خصوصی
اخبار اورژانس 115
Collapse واحد آمار و فن آوری اطلاعات سلامتواحد آمار و فن آوری اطلاعات سلامت
معرفی واحد
فرم ها و دستورالعمل ها
پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت
سامانه های کشوری مرتبط
سوابق دوره های آموزشی
آموزش کارکنان
Collapse اعتبار بخشیاعتبار بخشی
معرفی
اخبار و اطلاعیه ها
کتابچه اعتبار بخشی
پرسش و پاسخ
Collapse شورای امر به معروف و نهی از منکرشورای امر به معروف و نهی از منکر
نرم افزارهای مذهبی
نامه ای به خدا
احادیث
مطالب خواندنی
کلام بزرگان
معرفی
ثبت نام آموزش واحد آمار و مدارک پزشکی
فرم ثبت خطاهای پزشکی
Collapse واحد درمان سوء مصرف موادواحد درمان سوء مصرف مواد
معرفی واحد
Collapse اطلاع رسانی مراکزاطلاع رسانی مراکز
آرشیو سال 94
فرم ها و پروتکل ها
مراکز درمان سوء مصرف مواد
سامانه جامع مدیریت مراکز
روش انجام خدمات
ثبت نام پزشکان در برنامه پزشک خانواده
فرم ثبت نام پرستار / ماما پزشک خانواده
هموویژیلانس
ثبت نام مراکز پاراکلینیک
برنامه بازرسی
Collapse واحد کنترل عفونت و ایمنی بیمارواحد کنترل عفونت و ایمنی بیمار
معرفی و شرح وظایف
دستورالعمل و نکات آموزشی
Collapse واحد آموزشواحد آموزش
معرفی
فرم های آموزشی
دوره های مصوب
آموزش تخصصی
سامانه پرسش و پاسخ
Collapse #اطلاعات بیمارستانها#اطلاعات بیمارستانها
بهشتی
کارگر نژاد
متینی
نقوی
شبیه خوانی
میلاد
سید الشهداء
رجایی
یثربی
فرم ثبت نام آموزش
Collapse واحد تصویر برداریواحد تصویر برداری
معرفی واحد
اطلاع رسانی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آموزش های تخصصی
مراکز تصویر برداری
Collapse واحد تغذیه بالینیواحد تغذیه بالینی
معرفی واحد
شرح وظایف و انتظارات
فرم ها و دستورالعمل ها
پرسش و پاسخ طرح تحول نظام سلامت
فهرست خدمات قابل ارائه
فرم ثبت نام آموزش/کلی
ثبت نرم افزار مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت
Collapse مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینیمدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
راهکارهای طبابت بالینی
آموزش عمومی
استعلامات