امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عنوان نوع آزمایشگاه ساعت پذیرش آدرس آزمایشگاه تلفن نوع مسئول فنی  حضور مسئول فنی
پاستور تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان  بهشتی 55441162 خصوصی  آقای  دکتر بوستانی عصر
دکتر احترام تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان  بهشتی 55458600 خصوصی  آقای دکتر احترام عصر
دکتر رحمتی تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان  بهشتی 55456660 خصوصی  خانم دکتر رحمتی عصر
دکتر سلطان تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان ،خیابان بهشتی 55466064 خصوصی  آقای دکتر سلطان عصر
دکتر میرزایی تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان  زیارتی 55580600 خصوصی  خانم دکتر میرزایی عصر
دکتر نیکخواه تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان  بهشتی 55441710 خصوصی  آقای دکتر نیکخواه عصر
دکتر وکیلی تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان ،خیابان رجایی 55458648 خصوصی  خانم دکتر وکیلی عصر
دکتر قیومی تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان ،خیابان رجایی  55472920 خصوصی  آقای دکتر قیومی عصر
ولیعصر (ع) تشخیص طبی ژنتیک همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان ،خیابان رجایی  55471445 خصوصی آقای دکتر دولتی عصر
دکتر شریعت تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان بهشتی 55444026 خصوصی آقای دکتر شریعت عصر
سینا آران و بیدگل تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل آران وبیدگل، خیابان شهداء 54725500 خصوصی خانم دکتر موسویان صبح
زکریای رازی تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان  بهشتی 55583701 خصوصی آقای دکتر جنتی عصر
کلینیک دیابت صدرا تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، بلوار مطهری 5570043 خصوصی خانم دکتر هاشمی عصر
درمانگاه حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل آران وبیدگل، بلوار شهید حاجی زادگان، خیابان امام زاده علی اکبر 54732550 خیریه  (موسسه خیریه صالحون) آقای دکتر نیکخواه صبح
کلینیک ویژه اخوان تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان اباذر 55468320 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آقای دکتر هوشیار
آقای دکترسلیمیان
آقای دکتر نمازی
خانم دکتر راستگوفر
صبح
شفا تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان بهشتی 55449999 وابسته به سپاه پاسداران آقای دکتر سلطان صبح
درمانگاه بوعلی کاشان تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان 22 بهمن 55442121 وابسته به تامین اجتماعی خانم دکتر شریفی صبح
تامین اجتماعی آران و بیدگل تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل آران وبیدگل، بلوار آیت اله عاملی 54736362 وابسته به تامین اجتماعی - صبح
درمانگاه فرهنگیان تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، بلوار مطهری 55574010 وابسته به آموزش و پرورش تعطیلی موقت عصر