امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عنوان آزمایشات
سطح 1 و 2 و3
ساعت پذیرش آدرس آزمایشگاه تلفن نوع شیفت فعالیت
درمانگاه گلابچی سطح 3  همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان امام ره 55442061 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه قمصر سطح 1 همه روزه به جز روز های تعطیل قمصر 55642070 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه قهرود سطح 1 همه روزه به جز روز های تعطیل قهرود 55641350 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه جوشقان استرک سطح 1 همه روزه به جز روز های تعطیل جوشقان استرک 55279232 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه برزک سطح 1 همه روزه به جز روز های تعطیل برزک 55673215 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه ابوزید آباد سطح 2 همه روزه به جز روز های تعطیل ابوزید آباد 54253344 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه سفید شهر سطح 1 روزهای زوج سفید شهر 54834142 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه نوش آباد سطح 1 همه روزه به جز روز های تعطیل نوش آباد 54822626 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
شبکه بهداشت آران و بیدگل (سل) سطح 3, مخدر, سل همه روزه به جز روز های تعطیل آران و بیدگل 54729988 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه جوادائمه  سطح 1 روزهای فرد محمد آباد  54843444 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح
درمانگاه بهروان سطح 2 همه روزه به جز روز های تعطیل آران و بیدگل، بلوار آیت اله عاملی 54754002 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح
درمانگاه جوشقان قالی سطح 1 طبق برنامه جوشقان قالی 55662330 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح
درمانگاه کامو سطح 1 طبق برنامه کامو 55666337 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح
درمانگاه مشکات سطح 1 همه روزه به جز روز های تعطیل مشکات   وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح