امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

پزشکان واجد شرایط تاسیس مراکز درمان سرپایی اختلالات مصرف مواد می توانند درخواست خود را درسامانه صدور پروانه های موسسات پزشکی وزارت بهداشت ثبت و مستندات مربوطه را به واحد صدور پروانه ها و واحد سلامت روان و اعتیاد معاونت درمان تحویل نمایند تا در کمیسیون های مربوطه مطرح و موافقت اصولی اخذ گردد.