امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 

حفظ و ارتقاء سطح درمان جامعه تحت پوشش بر اساس دستورالعمل های موجود و استانداردهای ابلاغی بالاخص اعتباربخشی، هدف اصلی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان می باشد. برای رسیدن به این هدف کلان، اهداف اختصاصی ذیل به عنوان چراغ راه برای این معاونت تبیین و تعریف شده است:

قانونمند نمودن فعالیت مراکز و موسسات درمانی از طریق صدور پروانه های مربوطه و انطباق آنها با قوانین وزارت متبوع

تأمین خدمات درمانی مورد نیاز و ارتقای سطح درمان جامعه

بهبود کیفی و کمّی وضعیت فضاهای درمانی

ارتقای رضایت گیرندگان خدمت از طریق تأمین دسترسی عادلانه ایشان به خدمات درمانی مناسب

گسترش خدمات درمانی با استفاده از پتانسیل های وزارتی و خیّرین سلامت

تناسب سازی در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی

نظارت بر وضعیت درمان حوزه تحت پوشش با استفاده از شاخص­های موجود

ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و تخصصی کادر درمان

افزایش کارایی مراکز درمانی و استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع سرمایه ای در دسترس

تأمین شرایط لازم برای سرمایه گذاری، مشارکت و فعالیت بخش غیر دولتی

نظارت و کنترل بر هزینه اثربخشی مراکز درمانی بر اساس معیارهای اقتصاد درمان

بکارگیری تکنولوژی های در دسترس و به روز در حوزه درمانی