امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

تاریخچه تاسیس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به زمان تشکیلات شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشان و تصویب نهایی تشکیلات آن شبکه درسال 1365 برمی گردد، که با دو معاونت تحت عنوان معاونت بهداشتی ، با مسئولیت و تصدی آقای دکتر حسن الماسی و معاونت درمان با مسئولیت و تصدی آقای دکتر سیدباقر مسعود اشتغال بخدمت داشته است.

معاونین قبلی معاونت درمان

جناب آقای دکترعلی هنرپیشه

جناب آقای دکترحسین بوجاری

جناب آقای دکترابراهیم کوچکی

جناب آقای دکترعلیرضا عبادی

جناب آقای دکترحمید رضا صابری

جناب آقای دکترعباس ارج

جناب آقای دکتررضا رزاقی

جناب آقای دکترداوود خیر خواه

جناب آقای دکترمحمد حاجی جعفری

جناب آقای دکترحامد یزدان پناه

جناب آقای دکترعباس آزادی