امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر حسین یاوری تبار
دبیر واحد کمیسیون پزشکی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
دکتر حسین یاوری تبار
شرح وظایف:
  • معرفی اعضاي كميسيون هاي پزشكي[1] و پيگيري صدور ابلاغ عضويت آنان توسط معاونت درمان
  • برنامه ریزی و برگزاری كميسيون هاي تخصصی دانشگاه و حضور مستمر در آن ها
  • نظارت بر تكميل برگه راي كميسيون ها، کنترل آراء صادر شده از كميسيون هاي پزشكي دانشگاه
  • تطابق آراء صادره از کمیسیون های پزشکی با قوانین اداری و استخدامی مربوطه
  • هماهنگی با کلیه کمیسیون های پزشکی شهرستان های تحت پوشش دانشگاه جهت تعیین تعداد و نوع کمیسیون های تخصصی براساس نیازها و امکانات منطقه جغرافیایی
  • پایش و نظارت بر عملکرد كميسيون پزشكي شهرستان (شامل گزارش گیری آمار ماهانه عملکرد كميسيون پزشكي شهرستان)
  •  مدیریت مالی برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی و تهیه گزارش های مرتبط 
  • تهیه و ارسال گزارش آمار فعالیت های کمیسیون پزشکی در پایان هر فصل به  شورای عالی پزشکی مطابق فرم پیوست شماره 6