امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محمدعلی دولتی
رئیس اداره آزمایشگاه مرکزی سلامت
دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصص ژنتیک انسانی
دکتر محمدعلی دولتی
شرح وظایف:
 •    ممیز ی و نظارت بر مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش وتحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی در صورت نیاز.
 •   اعتبار بخشی آزمایشگاه های بیمارستانی در قالب تیم معاونت درمان.
 •  برگزار ی کمیسیون ماده 20 اداره امور آزمایشگاه ها .
 • انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراکز تحت پوشش .
 •  انجام   فعالیت های مرتبط با پروانه های آزمایشگاهی اعم از تاسیس،مسؤلیت فنی،ابطال ،تمدید،جابه جائی و. . .
 • انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها.
 • شرکت در جلسات و کمیته های علمی،مشورتی،اجرائی .
 • برگزار کننده  جلسات آموزشی(کارگاه و کنفرانس) جهت کارشناسان ومسؤلین فنی مراکز تحت پوشش.
 • پاسخگویی به ارباب رجوع.
 • تنظیم آمار و اطلاعات  آزمایشگاه های تحت پوشش.
 • ارزیابی نقشه ها و پلان های  آزمایشگاه ها .
 • پیگیری شکایات واصله.
 • اظهار نظر کارشناسی در واگذاری آزمایشگاه های دولتی .
 • همکار ی با  ستاد بحران در معاونت درمان.
 • همکاری با اداره تجهیزات پزشکی واظهار نظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی.
 •  تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها  متناسب با نیازها.