امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مهدی صالح
رئیس اداره نظارت واعتباربخشی
کارشناس پرستاری
مهدی صالح
شرح وظایف:
  • برنامه ریزی جهت نظارت وبازرسی از موسسات پزشکی تحت پوشش
  • ارتقاء فرایند رسیدگی به شکایات وپیگیری پرونده های مرتبط جهت طرح در کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه
  • برنامه ریزی جهت انسجام ، نظم بخشی وارتقاء فرایند های صدور پروانه های پزشکی و تشکیل منظم کمیسیون ماده 20 دانشگاه
  • برنامه ریزی و هدایت و ارتقاء فرایند های ارزیابی عملکرد و اعتبار بخشی موسسات تحت پوشش
  • پایش و نظارت بر ثبت وبروز رسانی سامانه های مرتبط
  • همکاری موثر با حوزه های متناظر در وزارت متبوع و دانشگاه