امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
علی اکبر صالحی
سرپرست اداره پرستاری
کارشناس پرستاری-کارشناسی ارشد مدیریت
علی اکبر صالحی
شرح وظایف:
 1. سیاستگذاری امور پرستاری در راستای سیاست های کلان وزارت متبوع و اهداف دانشگاه
 2. سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های پرستاری گسترش بهداشت جامعه(مانند مراکز ارایه مراقبت پرستاری در منزل و نظایر آن)
 3. سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های پرستاری سالمندی
 4. سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر برنامه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای
 5. تعیین اهداف، استراتژی ها، برنامه های عملیاتی، تدوین و بازنگری فرایندهای مدیریت پرستاری / اداره پرستاری در حوزه ریاست دانشگاه
 6. تغیین خط مشی و ارائه راهکار جهت تحقق اهداف کلان مدیریت پرستاری /اداره پرستاری در حوزه ریاست دانشگاه
 7. تشکیل، هدایت و رهبری گروه های کارشناسی بر اساس وظایف و ماموریت های محوله در مدیریت پرستاری / اداره پرستاری دانشگاه
 8. هدایت، رهبری و توانمندسازی مدیران پایه(سرپرستاران)، میانی(سوپروایزران) و ارشد پرستاری(مدیران خدمات پرستاری بیمارستان) در امور مربوطه
 9. مشارکت در تنظیم و اولویت بندی بودجه فعالیت های مرتبط پرستاری با حضور فعال در کارگروه توزیع درامد اختصاصی ریاست دانشگاه
 10. تعیین خط مشی ها و ارائه راهکار مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود در ارئه خدمات پرستاری در سطح دانشگاه
 11. نظارت درخصوص تعیین، ابلاغ و اجرای شرح وظایف کارکنان، شرایط احراز، حدود انتظارات و عوامل عملکردی رده های مختلف شغلی پرستاری در همه واحدهای مرتبط پرستاری در سطح دانشگاه
 12. نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقا بهره وری کادر پرستاری و مامایی
 13. نظارت و پایش عملکرد کادر پرستاری بر اساس شرح وظایف ابلاغی
 14. برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی پرستاری در سطح دانشگاه و اتخاذ سیاست مناسب در تامین، توزیع، برآورد، نگهداشت و توانمندسازی نیروی انسانی پرستاری در قالب طرح لایحه پرستاری، استخدام، قرارداد و نظایر آن
 15. مدیریت نقل و انتقالات و بازنشستگی نیروی انسانی کادر پرستاری براساس قوانین کشوری و دستورالعمل های موجود دانشگاه
 16. نظارت بر ارزشیابی و ارتقای شغلی کارکنان پرستاری/پرستاری مامایی با تاکید بر اصول بهره وری و رضایت مندی کارکنان و خط مشی های دانشگاه و قوانین کشوری
 17. برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقا کیفی و استانداردسازی مستمر شاخص های ساختاری، فرآیندی و برآیندی خدمات پرستاری در 3 سطح پیشگیری، مراقبت و بازتوانی در مراکز تابعه با تاکید بر رعایت حقوق، تامین ایمنی و حفظ حریم مددجویان
 18. برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات پرستاری مراکز درمانی تابعه
 19. برنامه ریزی، هدایت و رهبری فعالیت های آموزش و توانمند سازی کادر پرستاری
 20. برنامه ریزی و نظارت در خصوص اجرا و استقرار برنامه آموزش همگانی و بیماران (آموزش سلامت به مددجویان) در مراکز تابعه
 21. نظارت بر آموزش، اجرا و پایش برنامه شاخص های  ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین سطح دانشگاه
 22. همکاری در ارزیابی محورهای عملکردی پرستاری واحدها و رتبه بندی بیمارستانهای تابعه دانشگاه بر اساس شاخص های اعتبار بخشی ملی
 23. برنامه ریزی، پیشنهاد،ارائه راهکار و اتخاذ تدابیر اجرایی جهت تامین نیازهای رفاهی و انگیزشی شغلی کارکنان پرستاری و رسیدگی به شکایات حرفه ای و اداری کارکنان
 24. همکاری در بازنگری و اجرای ضوابط، مقررات و آیین نامه های حرفه ای کادر پرستاری
 25. برنامه ریزی، اجرا و پایش دستورالعمل ها و بسته های مراقبتی ابلاغی وزارت متبوع مانند مراقبت موردی، مراقبت در منزل، صلاحیت حرفه ای، شرح وظایف کادر پرستاری
 26. برنامه ریزی و نظارت در خصوص اجرا و بکارگیری نتایج پژوهش های کاربردی در حیطه پرستاری و تقویت رویکرد مبتنی بر شواهد در ارائیه خدمات پرستاری
 27. همکاری متقابل با دانشکده پرستاری و مامایی در آموزش دانشحجویان پرستاری و کادر پرستاری
 28. همکاری متقابل با انجمن های صنفی و علمی پرستاری
 29. همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 30. پیگیری و برگزاری مراسم مختلف نظیر هفته سلامت، روز پرستار، انتخابات صنفی
 31. مشارکت در تدوین برنامه مدیریت بحران دانشگاه

 

اختیارات:

 1. مشارکت فعال در انتخاب مدیران ارشد پرستاری مراکز تابعه دولتی
 2. تصمیم گیری درخصوص مسیر ارتقا شغلی، تغییر سمت، نقل و انتقالات و تغییر وضعیت استخدامی کارکنان پرستاری در مراکز تابعه دولتی
 3. تصمیم گیری درخصوص تشویق و تنبیه کارکنان پرستاری
 4. تعیین سهمیه نیروی انسانی کادر پرستاری(استخدام، طرح نیروی انسانی، قراردادی)
 5. مشارکت فعال و ارائه پیشنهاد در کمیته های مرتبط پرستاری در دانشگاه و وزارت متبوع
 6. مشارکت فعال درخصوص تعیین تخلفات اداری و فنی کارکنان پرستاری در کمیته های مرتبط دانشگاهی و حرفه ای
 7. مشارکت فعال در تعیین میزان بودجه موردنیاز برنامه های مدیریت پرستاری/اداره پرستاری دانشگاه
 8. تصمیم گیری درخصوص آموزش کادر پرستاری
 9. تدوین و بازنگری فرآیندهای مدیریت/اداره پرستاری دانشگاه