امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مهدی حاجی نوروزی
مدیر امور عمومی
کارشناس مدیریت اداری مالی
مهدی حاجی نوروزی
شرح وظایف:
 1. -    نیاز سنجی نیروی انسانی
 2. -    امور مربوط به چارت تشکیلاتی واحدها و جاریزی تشکیلات تفصیلی
 3. -     امور مرتبط به جذب و بکارگیری نیروی انسانی با توجه به مکاتبات انجام شده از واحدهای زیرمجموعه

در زمینه طرح نیروی انسانی – تعهدات ضریبK – استخدام  رسمی و پیمانی – نیروهای قراردادی و شرکتی

 1. -     اعلام تعداد پستهای مورد نیاز در آزمونها ی استخدامی
 2. -     مکاتبه و پیگیری در خصوص اخذ اعتبارات لازم از جمله اضافه کار و کارانه و سایر ملزومات و تجهیزات
 3. -     نظارت بر کارکرد واحد  نقلیه و صدور گواهی کارکرد 
 4. -     نظارت بر امور مربوط به دبیرخانه و بایگانی و ارسال مراسلات
 5. -     نظارت و هماهنگی بر امور تاسیسات و خدمات
 6. -     تایید رسیدهای انبار حسب مورد
 7. -        بررسی پرداخت پزشکان و کارکنان  بر اساس دستورالعمل های مربوطه
 8. -        انجام مکاتبات مورد نیاز با وزارت متبوع
 9. -        ورود اطلاعات و پایش  آن در سامانه قاصدک
 10. -        پاسخ به استعلام بیمارستانها و مراکز زیر مجموعه معاونت در زمینه قوانین و مقررات و همچنین امور پرسنلی