امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر ناصر تحقیقی
مسئول واحد درمان بیماریهای خاص
پزشک عمومی
دکتر ناصر تحقیقی