امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
اعظم سادات حسینی
مسئول واحد تصویربرداری
کارشناس رادیولوژی
اعظم  سادات حسینی
شرح وظایف:

طرح ریزی وانجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت گروه رادیولوژی
   مطالعه به منظور انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یون ساز
   راهنمایی و کنترل کارکنان واحد های رادیولوژی تابعه
   مطالعه در مورد تکنیکهای پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن
   همکاری در نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوها تحت نظارت گروه رادیولوژی و فیزیک پزشکی دانشگاه
   نظارت بر نحوه کار کارکنان واحد های تابعه
   شرکت در برنامه ریزی آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
   همکاری در آموزش دانشجویان
   نظارت و بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه