امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زكريا روحاني يزدلي
کارشناس مسئول طب سنتی
دکترای تخصصی طب ایرانی
زكريا روحاني يزدلي
شرح وظایف:

 

.1تهیه و اجرای برنامه عملیاتی طب ایرانی و مکمل در حوزه درمان بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه/ دانشکده

با جلب مشارکت واحدهای مربوطه

.2 پیگیری و جاری سازی سیاستها و برنامه های ابلاغی از سوی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت

.3 اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی جامعه تحت پوشش دانشگاه/ دانشکده درباره روشهای سبک زندگی و

تغذیه

.4 اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات، آئین نامهها، قوانین و مقررات موردنیاز به محققین علاقه مند به طب ایرانی و

مکمل

.5 همکاری با ادارات نظارت بر درمان به منظور ارائه مشاوره در خصوص تخلفات حوزهی طب ایرانی و مکمل

.6 همکاری در شناسایی وپیگیری امور پیشکسوتان و خبرگان طب ایرانی و مکمل

.7 همکاری در شناسایی و حمایت از صاحبان نسخ خطی منابع طب ایرانی منطقه جهت حفظ سرمایه علمی

مکتوب با رویکرد ایجاد کتابخانه تخصصی تاریخ طب و مرکز اسناد میراث مکتوب دانشگاه

.8 همکاری در شناسایی و نگاهداشت میراث نامکتوب با رویکرد ایجاد و یا غنیسازی موزهی تاریخ پزشکی دانشگاه

.9 مشارکت در نیازسنجی، تهیه بستههای آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی طب ایرانی و مکمل برای شاغلین

حرف پزشکی در منطقه تحت پوشش دانشگاه/ دانشکده

.11 مشارکت در راهبری و هدایت برنامه های طب ایرانی و مکمل در سطح منطقه با تعامل واحدهای تابعه دانشگاه/

دانشکده

.11 نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت در حوزههای تابعه

دانشگاه/ دانشکدهها

.12 ارزشیابی مستمر و دورهای برنامههای اجرا شدهی طب ایرانی و مکمل در حوزه دانشگاه/ دانشکده و ارسال نتایج

به مسئولین ذیربط

.13 مشارکت در تهیه شاخصها، استانداردها، چک لیستها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب ایرانی و مکمل

.14 مشارکت در ارزیابی و رضایت سنجی از مطبها، سلامتکدههای طب ایرانی و مکمل و دیگر مراکز ارائه کننده

اینگونه خدمات

.15 هماهنگی و همکاری با دفتر طب ایرانی و مکمل برای پیشبرد سیاستها و برنامههای وزارتی

.16 مشارکت در برنامهریزی نحوه استقرار، اجرای مقررات و استانداردها، پاسخگویی به شکایات از واحدها و

مؤسسات ارائه کننده خدمات طب ایرانی و مکمل

.17 مشارکت در راه اندازی و پشتیبانی سلامتکدههای طب ایرانی و مکمل در سطح دانشگاه/دانشکده

.18 مشارکت در سیاستگذاری و برنامهریزی مرتبط با نظام مراقبت، عوارض ناخواسته داروهای گیاهی و فرآوردههای

طبیعی با ادارات نظارت و ارزیابی فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل

.19 مشارکت با سازمانها و ارگانهای خارج از دانشگاه در مورد مطالعات و تهیه نقشههای بومی گیاهان دارویی و

ارزیابی توانمندیهای بومی

.21 همکاری با معاونتهای دانشگاه/ دانشکدههای علوم پزشکی برای ادغام و استقرار برنامههای طب ایرانی و مکمل

در سطوح مختلف نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

.21 همکاری با حوزه پژوهشی دانشگاه/ دانشکده به منظور حمایت از مطالعات حوزه طب ایرانی و مکمل و

شرکتهای دانش بنیان در حوزه طب ایرانی و مکمل

.22 همکاری با سایر حوزههای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در راستای اجرای برنامه

اجتماعی شدن طب ایرانی

.23 همکاری و حمایت از برگزاری همایشها، کارگاههای پژوهشی و نشریات علمی، تورهای طبیعت گردی، باغ

گیاهان دارویی، درمانهای طبیعی متناسب با نیاز منطقه

.24 مشارکت و حضور فعال در شوراها و کارگروههای مرتبط با سلامت در منطقه )کارگروه سلامت و امنیت غذایی،

...( برای گسترش و ترویج طب ایرانی و مکمل

.25 تهیه گزارش عملکرد به صورت دورهای در حوزه طب ایرانی و مکمل دانشگاه/ دانشکده و ارائه به مسئولین

ذیربط

.26 پیگیری، دریافت و ثبت گزارش اجرای برنامه حوزه طب ایرانی و مکمل در سامانهی برنامه عملیاتی

.27 مشارکت در نیاز سنجی و اولویتبندی فعالیتهای پژوهشی مرتبط با طب ایرانی و مکمل بر اساس نیاز

منطقهی تحت پوشش دانشگاه/ دانشکده