امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عليرضا صباغيان
مسئول فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد نرم افزار
عليرضا صباغيان