امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مليحه حسن بيكی
مسئول کارگزینی
كارشناس آمار و مدارک پزشكی
مليحه حسن بيكی
شرح وظایف:
 1.  صدور احکام برقراری مزایای کارکنان جدید الاستخدام
 2.  بررسی سوابق و مستندات مربوط به صدور احکام ارتقای رتبه و طبقه کارکنان
 3.  بررسی درخواست های مربوط به تغییرپست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان
 4.  صدور احکام تغییر حقوق و مزایای سال جدید
 5.  بررسی و پرداخت کارانه و اضافه کار و سایر مزایای مربوط به کارکنان
 6.  بررسی  سنوات خدمت کارکنان از حیث بازنشستگی و انجام مراحل آن تا صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق
 7.  بررسی و انجام مراحل  خروج از خدمت کارکنان ناشی از  پایان طرح – فسخ قرارداد – فوت و ...
 8.  مکاتبات مربوط به تخلفات اداری کارکنان
 9.  بررسی و پاسخ به آراء دیوان عدالت اداری  
 10.  پاسخ به استعلام واحدها
 11.  رسیدگی به درخواستهای واصله مربوط به امور استخدام – تبدیل وضع ، ترفیع و بازنشستگی
 12. تهیه آمار و گزارشات لازم درخواستی از سوی واحدهای ذیصلاح