امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای اهداف ذیل ترسیم شده وزارت متبوع در سال 1389 تاسیس شد.

 

 در حوزه بهداشت:

آزمایشگاه مرجع دانشگاهی به عنوان یکی از عناصر نظام مراقبت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وبا هدف دسترسی آحاد جامعه به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مطلوب ونیز افزایش توان در پاسخگویی به نیازهای هر دو حوزه بهداشت ودرمان (سلامت) و درراستای استفاده بهینه از منابع، امکانات، جلوگیری از انجام فعالیت های موازی و اتلاف سرمایه های ملی تشکیل می گردد و ملزم به کسب توانمندی درجهت راهبری و ارائه خدمات مورد نیاز نظام سلامت با تاکید ویژه بر پشتیبانی مورد نیاز نظام بیماری های تحت مراقبت در راستای الویت های تعیین شده در برنامه های بهداشتی کشور، انتظارات والویت های تعیین شده توسط مرکز مدیریت بیماریها ونیزالویت های تعیین شده دانشگاه بر اساس بیماریهای بومی ومنطقه ای(هماهنگ شده با مرکزمدیریت بیماری های وزارت متبوع وآزمایشگاه مرجع سلامت) می باشند. همچنین آزمایشگاه مرجع دانشگاه بایدتوانمندی انطباق با برنامه های جدید نظام سلامت را در حیطه آزمایشگاهی مربوط به هربیماری نیزکسب نماید.
همکاری آزمایشگاه مرجع دانشگاه با امور آزمایشگاههای بهداشتی وسایر مراکز مربوطه در حیطه شرح وظایف تعیین شده، جهت استقرار استانداردهای مربوط به فضای کاری، کارکنان، دامنه فعالیت ها و تجهیزات در سطوح مختلف طبق دستورالعمل سطح بندی شبکه آزمایشگاههای بهداشتی الزامی است.
در راستای سیاست ارتقاء نظام پیش‌گیری، کنترل، حذف و ریشه‌کنی بیماری‌های واگیر و نیز سیاست ارتقاء نظام غربالگری، پایش و مدیریت بیماری‌های غیر واگیر و خاص مرکز مدیریت بیماری های وزارت متبوع، از وظایف بسیار مهم آزمایشگاه مرجع دانشگاه، ارتقاء کیفیت عملکرد آزمایشگاههای بهداشتی با همکاری امور آزمایشگاههای بهداشتی در زمینه مدیریت بیماری های تحت مراقبت واگیر وغیرواگیر به شرح ذیل می باشد.
- فعالیت به عنوان آزمایشگاه ارجاع جهت بیماریهای تحت مراقبت واگیر و ارائه خدمات از طریق ایجاد توانمندی، انجام و مدیریت آزمایشهای مرتبط با این بیماری ها نحوه انجام و مدیریت بیماری های تحت مراقبت واگیر و غیرواگیر


 در حوزه درمان:

1- همکاری با اداره امور آزمایشگاهها در تحقق برنامه راهبردی مرحله بندی شده برای اسقرار بخش های مختلف دستورالعمل های استاندارد.
2- آموزش وپشتیبانی کاربری نرم افزار ورک لود یونیت برای آزمایشگاههای تابعه دانشگاه.
3- برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت.
4- ارائه راهکارجهت حل مشکلات فنی آزمایشگاهها
5- آموزش نحوه اجرا وتفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی.
6- تهیه مواد ومعرفهای مورد استفاده در اجرای برنامه کنترل کیفی داخلی.
7- کنترل و صحه گذاری کیت ها و فرآورده های تشخیصی.
8- آموزش نحوه کنترل ونگهداری تجهیزات.
9- ارائه خدمات وانجام فعالیت های مربوط به کنترل ونگهداری تجهیزات و ابزار پایه آزمایشگاهی.
10- آموزش نحوه تفسیر نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و استفاده از آن در برطرف نمودن خطاهای آزمایشگاهی.
11- همکاری در تهیه نمونه یا سایر مراحل اجرای برنامه ارزیابی خارج کیفیت برای بیماری های تحت مراقب بومی استان.
12- همکاری وشرکت در تیم های ممیزی به ویژه متقاضیان لوح کیفیت.
 

 وظایف و فعالیت ها:

استقرار برنامه کنترل و تضمین کیفیت
کنترل کیفیت مواد ، فراورده های تشخیصی (کیت ها)
اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه های کاشان با ارسال نمونه های مجهول
کنترل کیفیت تجهیزات پایه و پیشرفته تولید داخل و واردات

 آموزش:
ارائه دوره های آموزش کارگاهی ارزیابی کیفیت
برگزاری دوره های آموزشی کنترل کیفی تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی
برگزاری دوره های آموزشی مدیریت کیفی
برگزاری دوره های آموزش روش ها ی اختصاصی و نوین آزمایشگاهی