امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر عباس آزادی
سرپرست معاونت درمان
متخصص بیماریهای عفونی و آلرژی
دکتر عباس آزادی
شرح وظایف:

 

• نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در مؤسسات درمانی تابعه.
• هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایي و بستري آنان به گونه اي که
موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.
• برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارائی مؤسسات آموزشی و درمانی تابعه، در ساعات اداري و غيراداري و
پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستري و سرپايي
• برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای خاص فوق تخصصی (پيوند کليه-پيوند قرنيه-پيوند قلب- چهارچوب
ضوابط و دستورالعمل های ستادی مرکزی)
• نظارت بر امور مؤسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش
خصوصی و خیریه
• نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها
• رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی مؤسسات درماني تابعه
• نظارت بر مطب ها و مؤسسات پزشکی بخش خصوصی
• صدور پروانه تأسیس و مسئول فنی مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی و دولتی و موافقت اصولي
• بررسی و برآورد نیروی متخصص و اقدام جهت جذب پزشکان و پیراپزشکان
• رسیدگی به شکایات
• ساماندهی و یاری به بیماران خاص
• مدیریت درمان وابستگی به مواد
• خریداری و بهینه سازی تجهیزات پزشکي مراکز
• توسعه کمی و کیفی مراکز و واحدهای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهي تشخيص طبي بخشهاي دولتي وخصوصي در سطح استان
• پیگیری جهت استقرار طرح تحول نطام سلامت و کتاب ارزشیابی نسبي