امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

موسسات طرف قرارداد

این آزمایشـــگاه با بیمه های زیر قرارداد داشـــته و طبق قرارداد بیـــماران محـترم پذیرش می گردند.

 

بیمه تامین اجتماعی

 

 بیمه خدمات درمان

 

 بیمه سلامت

 

 بیمه نیروهای مسلح

 

 بیمه ایرانیان

 

بیمه رازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

بیمه دی جانبازان