امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1-M100-S27CLSI2017

2-نگهداری و استفاده از سویه های باکتریایی

3-M-06روش تعیین حجم لوپ

4-M-03جداول شناسایی میکروارگانیسم

5- M-01 دستورالعمل آماده سازی تهیه و کنترل کیفی محیط های کشت

6- M-11 راهنمای روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی 

7- M-13 فهرست تجهیزات مواد محیط های کشت و دیسک های تشخیصی

8- M-18 دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی

9-M-09 دستورالعمل فنی فور اتوکلاو و انکوباتور

10-M-07 تهیه استاندارد نیم مک فارلند

11- M-16 موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی

12- کتاب استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک

13- M-15 دستورالعملفنی هود های ایمنی بیولوژیک 

14-M-12 راهنمای رنگ آمیزی گرم 

15-راهنمای مراقبت بیماری ایبولا(آبان 1393)

16-راهنمای مراقبت آزمایشگاهی  ایبولا(آبان 1393)

17- آخرین تغییرات CLSI سال 2014 در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی

18- استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار دیسک

19- نرم افزار کنترل کیفی لوپ میکروب شناسی

20- دستورالعمل نمونه گیری انتقال و کشت نمونه مدفوع جهت جداسازی و تشخیص آزمایشگاهی باکتری های سالمونلا  وشیگلا

21-meningitis caused by neisseria meiningitidis streptococcus pneumonia and hemophilos infloanza

22- دستورالعمل مراقبت آنفلوانزا در دوران پس از پاندمی سال 1390

23-راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماری بوتولیسم 

24-راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماری بوتولیسم(فرم شماره 1)

25-راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماری بوتولیسم(فرم شماره 2)

26-راهنمای مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا

27-راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

28-موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی

29- راهنمای آزمایشگاهی تشخیص عفونت های بیمارستانی

30-راهنمای کنترل عفونت در بیماری های تنفسی حاد واگیر

31-روز شمار پاندمی آنفلوانزا

32-روش آزمایشگاهی در تشخیص مننژیت

33-دستورالعمل نمونه گیری و آزمایشات مربوط به بیماری Hiv

34-دستورالعمل مربوط به نمونه گیری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و  نحوه ارسال آنها به آزمایشگاه

35-ضوابط فنی آزمایشگاه های متقاضی مرجعیت تشخیص مولکولی عوامل عفون

36-آنتی بیوتیک

37- استریلیزاسیون

38- تشخیص آزمایشگاهی سل

39-تهیه وکنترل کیفی محیط های کشت کلرا

40- دستورالعمل جامع انجام آزمایش های میکروب شناسی

41- دستورالعمل نمونه گیری وانجام آزمایش التور

42- Anti biogram panel

43- gram-stain

44-Interpretation of gram stain

45- Laboratory method for diagnosis of nonofermenting gram-nega

46- Myco bacteria

47-principles of abs use in immunocompromised patient