امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محمد زواري

محمد زواري

کارشناس ارشد حسابداری
کارشناس مسئول امور مالی

جليل جعفري

جليل جعفري

کارشناس حسابداری
کارشناس حقوق و مزایا

عادله قاسمي قمصري

عادله قاسمي قمصري

کارشناس ارشد حسابداری
کارشناس حسابداری

عادله قاسمي قمصري

عادله قاسمي قمصري

کارشناس ارشد حسابداری
کارشناس رسیدگی