امروز : 24 فروردین 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سمیه لایقی نژاد

سمیه لایقی نژاد

کارشناس مامایی
کارشناس واحد مامایی( خانم سمیه لایقی نژاد)


شرح وظایف
x

شرح وظایف واحد مامایی در ستاد معاونت درمان (به استناد نامه مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی وقت(آقای دکتر رواقی به شماره نامه 102353/8/ک)

 برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات مامایی در دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی.

 نظارت بر جمع آوری و ارسال اطلاعات پرسنلی و سایر آمار مورد لزوم در امور مامائی از مراکز درمانی مربوطه و سایر واحدهای ذیربط.

 بررسی کمی و کیفی ارائه خدمات مامایی در مراکز درمانی مربوطه و سایر واحدهای ذیربط براساس مقررات و ضوابط موجود.

 بررسی وضع موجود امکانات و تجهیزات مورد استفاده در بخشهای زنان و زایمان مراکز درمانی تحت پوشش.

 مطالعه و جمع آوری اطلاعات از تحقیقات جدید مامائی و ترجمه متون مرتبط بر تهیه مواد آموزشی مرتبط با مامائی.

 بررسی نیاز پرسنل به آموزشهای ضمن خدمت و برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره ها و نظارت بر اجرای آنها از جمله تشکیل کارگاه.

 نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط معاونت سلامت در رابطه با امور مامائی دستورالعمل های مربوطه .

 پیگیری بر نامه ها و طرحهای ارائه شده از طرف اداره مامائی ، نظارت به تنظیم گزارشات و ارسال عملکرد مربوطه به وزارت متبوع.

 بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز در مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه و برنامه ریزی جهت نام نویسی نیروی مورد نیاز.

 مشارکت در توزیع و تقسیم و اعزام نیروی انسانی ( اعم از استخدامی – طرحی – قراردادی و...) در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی.

 نظارت و کنترل برنحوه ارائه خدمات مامائی در مراکز درمانی دولتی ، خصوصی در دفاتر کار و سایر واحدها.

 همکاری و ارتباط وهماهنگی با سایرمراکزمرتبط با امورمامایی (بخشهای بهداشت /آموزشی/پژوهشی/نظام پزشکی و...) و اخذ نظرمشورتی از مسئولین مربوطه.

 برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانس ها کارگاه های آموزشی همایش های علمی – فرهنگی مرتبط.

 ایجاد ارتباط و هماهنگی با دانشکده های پرستاری و مامائی مراکز تابعه و سایر مراکز مربوط با رشته مامائی

 همکاری با اداره مادران وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:

مسئولیت پیگیری مادران نزدیک به مرگ در سطح دانشگاه

تحلیل اطلاعات مادران نزدیک به مرگ به منظور کاهش مرگ و میر و ارتقای سلامت مادران

تعیین فرصت ها و موانع بهبود مراقبت های مامایی

تدوین مداخلات ملی، دانشگاهی در راستای کاهش مرگ و میر مادری

تشکیل تیم های فوریت مامایی در بیمارستان به منظور درگیر نمودن افراد صاحب نظر و تصمیم گیران اصلی در جهت بهبود کیفیت مراقبت های مامایی، طراحی مداخلات بیمارستانی و نیز شناسایی موارد احتمالی آینده با هدف پیشگیری از مرگ و میر مادری

تدوین و استفاده از پروتکل های بیمارستانی و استفاده از چک لیستهای مبتنی بر شواهد در بیمارستان ها و بخش های زنان و مامایی

تعیین سرفصل ها و موضوعات و فعالیتهای آموزشی و بازآموزی در آموزش ماماها و دستیاران زنان و مامایی

پیگیری تشکیل کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان و نظارت بر صورت جلسه آن

پایش اجرای فرآیند روند نظام مراقبت مادران نزدیک به مرگ در بیمارستان های دارای بلوک زایمان هر شش ماه یکبار با استفاده از چک لیست مربوطه توسط مسئول پیگیری مادران پرخطر دانشگاه

هماهنگی درون بخشی به منظور گزارش فوری مرگ مادر باردار

دریافت گزارش فوری و ماهانه مرگ مادر باردار از مراکز درمانی تحت پوشش

ثبت اطلاعات مادر باردار در پورتال وزارت متبوع

ارسال آمار ماهیانه مرگ مادر باردار و فرمهای 12-7 و جداول اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ در پایان هر نیمه سال به وزارت متبوع

دریافت پرونده های بیمارستانی مرگ مادر باردار از بیمارستان های تحت پوشش

دریافت نتایج پرسشگری مرگ مادر باردار از معاونت بهداشتی و دانشگاههای دیگر

بررسی پرونده های بیمارستانی مرگ مادر از نظر اقدامات انجام شده

تشکیل کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادری

تهیه نمودار مقایسه ای مرگ و میر مادرباردار جهت ارائه گزارش فصلی و سالیانه مرگ و میر مادری به ریاست دانشگاه

جمع بندی گزارش مرگ و میر مادر باردار و نمودار جهت تهیه و تدوین مجله نظام مراقبت مرگ و میر مادر باردار

جمع بندی گزارش مرگ و میر مادر باردار جهت ارائه در سایت نظام مراقبت مرگ مادر باردار

 

 آموزش و کنترل وپایش و ارزیابی و سامانه های موالید ایمان، مرگ پری ناتال، مراقبت تخصصی ویژه نوزادان، مرگ کودک 59-1 ماهه، مرگ نوجوانان18-6 ساله، مادران نزدیک به مرگ، نازایی و ورود اطلاعات در سامانه مراقبت مرگ مادران

 

 همکاری با اداره نوزادان وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:

استاندارد سازی بخش های مراقبت تخصصی و ویژه نوزادان در بیمارستان ها

اعزام و انتقال نوزادان در کلیه بیمارستان های دارای بخش نوزادان مطابق با دستورالعمل

گسترش برنامه احیای نوزاد در بیمارستانها

گسترش برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد در کلیه بیمارستان های دارای بلوک زایمان

تشکیل کارگاه آموزشی نظام مراقبت مرگ نوزاد با گروه هدف پرسنل درگیر

تشکیل کارگاه بسته خدمتی نوزاد سالم در بیمارستان

تشکیل کارگاه مراقبت بحرانی در نوزاد در معرض خطر

 اجرای برنامه سطح بندی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه

اجرای برنامه احیای نوزاد در سطح بیمارستانهای کاشان

تعیین مربی دانشگاهی احیای نوزاد

تشکیل کارگاه احیا مخصوص پرسنل درمانی درگیر طبق پروتوکل های جدید

برگزاری دوره آموزشی تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان و تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد

طراحی و تکمیل دستورالعمل استانداردهای انتقال مادر و نوزاد و بازبینی نقش ستاد هدایت و ارائه آموزشهای لازم

تلاش جهت تأمین اقامت 24 ساعته پزشکان متخصص زنان ،اطفال و بیهوشی در بیمارستانهای مرکز پریناتال

گسترش برنامه KMC (مراقبت آغوشی مادر و نوزاد) در بیمارستانهای دارای بخش نوزادان بیمار و NICU

نظارت بر اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری‌ ناتال در تمام بیمارستان‌های دارای زایشگاه و بخش نوزادان

نظارت بر اجرای برنامه استاد معین برای خدمات زنان و مامایی و طراحی پروتکل استاد معین برای ارائه خدمات بیهوشی به مادران

 

 همکاری با اداره کودکان وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:

گسترش برنامه احیای کودکان در کلیه بیمارستان های دارای بخش کودکان

اجرای طرح استانداردسازی اعزام و انتقال کودکان

ارتقا سلامت کودکان و کمتر شدن موربیدیتی ورساندن آمارمرگ کودکان به کمتر از 10در هر 1000 تولد

استفاده از بنرهای آموزشی در سطح شهر و معابر عمومی جهت آگاهی والدین در زمینه پیشگیری از حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی

پیگیری جهت هماهنگی با شهرداری در خصوص ایمن سازی معابر و پارکها به منظور کاهش احتمال خطر حادثه

برگزاری جلسه هماهنگی با راهنمایی و رانندگی در زمینه ایمن سازی خیابان ها و کوچه ها

تهیه و تدوین منشور مراقبت از کودک در برابر حوادث غیرعمدی و ترافیکی توسط معاونت درمان و ارسال آن به شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کاشان جهت ابلاغ به سازمان و ارگان های مختلف

 

 همکاری با اداره نوجوانان وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:

اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ کودک 6-18 ساله

پایش و ارزیابی بیمارستانها

تشکیل کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ کودک 6-18 ساله

 

 همکاری با اداره نازایی وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:

کارشناس مسئول اجرا و نظارت بر برنامه ناباروری دانشگاه

پیگیری اقدامات جهت توسعه بخش نازایی بیمارستان بهشتی

نظارت بر عملکرد بخش نازایی دانشگاه

پیگیری جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز بخش نازایی و بازگشایی آن

آموزش ورود اطلاعات مراجعین به مرکز نازایی دانشگاه در سامانه مربوطه و نظارت بر ورود صحیح اطلاعات

پایش و ارزیابی اطلاعات وارد شده در سامانه و مکاتبه با وزارت جهت ارائه گزارش عملکرد

 

 همکاری با گروه اعتباربخشی دانشگاه

عضو گروه اعتبار بخشی دانشگاه ( ارزیابی بخشهای تعیین شده در بیمارستانها با استفاده از سنجه های موجود)

ارائه گزارش به وزارت متبوع

نرجس نجاتي فر

نرجس نجاتي فر

کارشناس ارشد مامایی
کارشناس واحد مامایی (خانم نجاتی فر)


شرح وظایف
x
شرح وظایف واحد مامایی در ستاد معاونت درمان (به استناد نامه مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی وقت(آقای دکتر رواقی به شماره نامه 102353/8/ک)
 برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات مامایی در دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی.
 نظارت بر جمع آوری و ارسال اطلاعات پرسنلی و سایر آمار مورد لزوم در امور مامائی از مراکز درمانی مربوطه و سایر واحدهای ذیربط.
 بررسی کمی و کیفی ارائه خدمات مامایی در مراکز درمانی مربوطه و سایر واحدهای ذیربط براساس مقررات و ضوابط موجود.
 بررسی وضع موجود امکانات و تجهیزات مورد استفاده در بخشهای زنان و زایمان مراکز درمانی تحت پوشش.
 مطالعه و جمع آوری اطلاعات از تحقیقات جدید مامائی و ترجمه متون مرتبط بر تهیه مواد آموزشی مرتبط با مامائی.
 بررسی نیاز پرسنل به آموزشهای ضمن خدمت و برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره ها و نظارت بر اجرای آنها از جمله تشکیل کارگاه.
 نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط معاونت سلامت در رابطه با امور مامائی دستورالعمل های مربوطه .
 پیگیری بر نامه ها و طرحهای ارائه شده از طرف اداره مامائی ، نظارت به تنظیم گزارشات و ارسال عملکرد مربوطه به وزارت متبوع.
 بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز در مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه و برنامه ریزی جهت نام نویسی نیروی مورد نیاز.
 مشارکت در توزیع و تقسیم و اعزام نیروی انسانی ( اعم از استخدامی – طرحی – قراردادی و...) در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی.
 نظارت و کنترل برنحوه ارائه خدمات مامائی در مراکز درمانی دولتی ، خصوصی در دفاتر کار و سایر واحدها.
 همکاری و ارتباط وهماهنگی با سایرمراکزمرتبط با امورمامایی (بخشهای بهداشت /آموزشی/پژوهشی/نظام پزشکی و...) و اخذ نظرمشورتی از مسئولین مربوطه.
 برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانس ها کارگاه های آموزشی همایش های علمی – فرهنگی مرتبط.
 ایجاد ارتباط و هماهنگی با دانشکده های پرستاری و مامائی مراکز تابعه و سایر مراکز مربوط با رشته مامائی
 همکاری با اداره مادران وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:
مسئولیت پیگیری مادران نزدیک به مرگ در سطح دانشگاه
تحلیل اطلاعات مادران نزدیک به مرگ به منظور کاهش مرگ و میر و ارتقای سلامت مادران
تعیین فرصت ها و موانع بهبود مراقبت های مامایی
تدوین مداخلات ملی، دانشگاهی در راستای کاهش مرگ و میر مادری
تشکیل تیم های فوریت مامایی در بیمارستان به منظور درگیر نمودن افراد صاحب نظر و تصمیم گیران اصلی در جهت بهبود کیفیت مراقبت های مامایی، طراحی مداخلات بیمارستانی و نیز شناسایی موارد احتمالی آینده با هدف پیشگیری از مرگ و میر مادری
تدوین و استفاده از پروتکل های بیمارستانی و استفاده از چک لیستهای مبتنی بر شواهد در بیمارستان ها و بخش های زنان و مامایی
تعیین سرفصل ها و موضوعات و فعالیتهای آموزشی و بازآموزی در آموزش ماماها و دستیاران زنان و مامایی
پیگیری تشکیل کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان و نظارت بر صورت جلسه آن
پایش اجرای فرآیند روند نظام مراقبت مادران نزدیک به مرگ در بیمارستان های دارای بلوک زایمان هر شش ماه یکبار با استفاده از چک لیست مربوطه توسط مسئول پیگیری مادران پرخطر دانشگاه
هماهنگی درون بخشی به منظور گزارش فوری مرگ مادر باردار
دریافت گزارش فوری و ماهانه مرگ مادر باردار از مراکز درمانی تحت پوشش
ثبت اطلاعات مادر باردار در پورتال وزارت متبوع
ارسال آمار ماهیانه مرگ مادر باردار و فرمهای 12-7 و جداول اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ در پایان هر نیمه سال به وزارت متبوع
دریافت پرونده های بیمارستانی مرگ مادر باردار از بیمارستان های تحت پوشش
دریافت نتایج پرسشگری مرگ مادر باردار از معاونت بهداشتی و دانشگاههای دیگر
بررسی پرونده های بیمارستانی مرگ مادر از نظر اقدامات انجام شده
تشکیل کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادری
تهیه نمودار مقایسه ای مرگ و میر مادرباردار جهت ارائه گزارش فصلی و سالیانه مرگ و میر مادری به ریاست دانشگاه
جمع بندی گزارش مرگ و میر مادر باردار و نمودار جهت تهیه و تدوین مجله نظام مراقبت مرگ و میر مادر باردار
جمع بندی گزارش مرگ و میر مادر باردار جهت ارائه در سایت نظام مراقبت مرگ مادر باردار
 
 آموزش و کنترل وپایش و ارزیابی و سامانه های موالید ایمان، مرگ پری ناتال، مراقبت تخصصی ویژه نوزادان، مرگ کودک 59-1 ماهه، مرگ نوجوانان18-6 ساله، مادران نزدیک به مرگ، نازایی و ورود اطلاعات در سامانه مراقبت مرگ مادران

 همکاری با اداره نوزادان وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:
استاندارد سازی بخش های مراقبت تخصصی و ویژه نوزادان در بیمارستان ها
اعزام و انتقال نوزادان در کلیه بیمارستان های دارای بخش نوزادان مطابق با دستورالعمل
گسترش برنامه احیای نوزاد در بیمارستانها
گسترش برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد در کلیه بیمارستان های دارای بلوک زایمان
تشکیل کارگاه آموزشی نظام مراقبت مرگ نوزاد با گروه هدف پرسنل درگیر
تشکیل کارگاه بسته خدمتی نوزاد سالم در بیمارستان
تشکیل کارگاه مراقبت بحرانی در نوزاد در معرض خطر
 اجرای برنامه سطح بندی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه
اجرای برنامه احیای نوزاد در سطح بیمارستانهای کاشان
تعیین مربی دانشگاهی احیای نوزاد
تشکیل کارگاه احیا مخصوص پرسنل درمانی درگیر طبق پروتوکل های جدید
برگزاری دوره آموزشی تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان و تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد
طراحی و تکمیل دستورالعمل استانداردهای انتقال مادر و نوزاد و بازبینی نقش ستاد هدایت و ارائه آموزشهای لازم
تلاش جهت تأمین اقامت 24 ساعته پزشکان متخصص زنان ،اطفال و بیهوشی در بیمارستانهای مرکز پریناتال
گسترش برنامه KMC (مراقبت آغوشی مادر و نوزاد) در بیمارستانهای دارای بخش نوزادان بیمار و NICU
نظارت بر اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری‌ ناتال در تمام بیمارستان‌های دارای زایشگاه و بخش نوزادان
نظارت بر اجرای برنامه استاد معین برای خدمات زنان و مامایی و طراحی پروتکل استاد معین برای ارائه خدمات بیهوشی به مادران

 همکاری با اداره کودکان وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:
گسترش برنامه احیای کودکان در کلیه بیمارستان های دارای بخش کودکان
اجرای طرح استانداردسازی اعزام و انتقال کودکان
ارتقا سلامت کودکان و کمتر شدن موربیدیتی ورساندن آمارمرگ کودکان به کمتر از 10در هر 1000 تولد
استفاده از بنرهای آموزشی در سطح شهر و معابر عمومی جهت آگاهی والدین در زمینه پیشگیری از حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی
پیگیری جهت هماهنگی با شهرداری در خصوص ایمن سازی معابر و پارکها به منظور کاهش احتمال خطر حادثه
برگزاری جلسه هماهنگی با راهنمایی و رانندگی در زمینه ایمن سازی خیابان ها و کوچه ها
تهیه و تدوین منشور مراقبت از کودک در برابر حوادث غیرعمدی و ترافیکی توسط معاونت درمان و ارسال آن به شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کاشان جهت ابلاغ به سازمان و ارگان های مختلف

 همکاری با اداره نوجوانان وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:
اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ کودک 6-18 ساله
پایش و ارزیابی بیمارستانها
تشکیل کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ کودک 6-18 ساله

 همکاری با اداره نازایی وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:
کارشناس مسئول اجرا و نظارت بر برنامه ناباروری دانشگاه
پیگیری اقدامات جهت توسعه بخش نازایی بیمارستان بهشتی
نظارت بر عملکرد بخش نازایی دانشگاه
پیگیری جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز بخش نازایی و بازگشایی آن
آموزش ورود اطلاعات مراجعین به مرکز نازایی دانشگاه در سامانه مربوطه و نظارت بر ورود صحیح اطلاعات
پایش و ارزیابی اطلاعات وارد شده در سامانه و مکاتبه با وزارت جهت ارائه گزارش عملکرد
 
 همکاری با گروه اعتباربخشی دانشگاه
عضو گروه اعتبار بخشی دانشگاه ( ارزیابی بخشهای تعیین شده در بیمارستانها با استفاده از سنجه های موجود)
ارائه گزارش به وزارت متبوع
اكرم كرم زاده

اكرم كرم زاده

کارشناس مامایی
کارشناس واحد مامایی(خانم اكرم كرم زاده)