امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
کارشناس آزمایشگاه
شرح وظایف:
  • کارشناس نظارت و اعتبار بخشی
  • کارشناس فضا و تاسیسات آزمایشگاه 
  • کارشناس رسیدگی به شکایات 
  • سایر وظایف محوله قانونی
  • ارسال دوره ای نمونه های مجهول آزمایشگاهی به کلیه ی آزمایشگاه های تحت پوشش
  • کنترل کیفی ابزار های آزمایشگاهی ( سمپلر،سانتریفیوژ، لوپ...) کلیه آزمایشگاهها
  • نظارت بر انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه های تحت پوشش
  • برگزاری دوره های آموزشی برای مسئولین کنترل کیفی آزمایشگاه ها