امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مهدي سپهر نژاد
کارشناس آزمایشگاه
کارشناسی ارشد ژنتیک
مهدي سپهر نژاد
شرح وظایف:
  • کارشناس نظارت و اعتبار بخشی
  • کارشناس فضا و تاسیسات آزمایشگاه 
  • کارشناس رسیدگی به شکایات 
  • سایر وظایف محوله قانونی
  • ارسال دوره ای نمونه های مجهول آزمایشگاهی به کلیه ی آزمایشگاه های تحت پوشش
  • کنترل کیفی ابزار های آزمایشگاهی ( سمپلر،سانتریفیوژ، لوپ...) کلیه آزمایشگاهها
  • نظارت بر انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه های تحت پوشش
  • برگزاری دوره های آموزشی برای مسئولین کنترل کیفی آزمایشگاه ها