امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فرزانه تقاعدی فينی
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
فرزانه تقاعدی فينی
شرح وظایف:

این اداره وظیفه ارتقاء انجام خدمات پرستاری از طریق ارزیابی وضعیت موجود، تعیین استانداردها، شناخت نیازها و چالشهای پرستاری و بهسازی و توانمندسازی نیروهای انسانی پرستاری اهداف و وظایف این اداره عبارتند از:
 

 برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستانهای تابعه و اعلام به مسئولین ذیربط
 مقایسه وضع موجود نیروی انسانی با استانداردهای مطلوب و ارائه راهکار جهت رسیدن به وضع مطلوب به منظور ارتقاء مراقبت های کمی و کیفی به مددجویان
 نظارت بر تهیه و تنظیم جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود و شناخت وضعیت کمی و کیفی کادر پرستاری در دانشگاه و ارائه به مدیران دانشگاه جهت تصمیم گیری مناسب برای جذب و بکارگیری نیروی جدید
 راهنمایی و تعیین خط مشی جهت کارشناسان دفتر – مدیران خدمات پرستاری
 جمع آوری اطلاعات لازم جهت اعلام نظر درخصوص کادر پرستاری انتقالی، مأمور و متقاضیان بازنشستگی
 تکمیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی پرستاری شامل ( مدیریتی، اورژانس و ... به تفکیک رده و نوع استخدام، نوع تصدی پست ها... تعداد نیروهای در شرف ترخیص: بازنشسته، پایان طرح، ترک خدمت و....)
 فعال نمودن سیستم تریاژ بیمارستانی مطابق دستورالعملهای موجود در کلیه واحدهای درمانی
 طراحی سیستم نظارتی و ارزیابی عملکرد پرستاری
 برنامه ریزی به منظور بهینه سازی منابع انسانی بخشهای اورژانس و ویژه
 تدوین سیستم نظارت و ارزیابی جهت دستیابی شاخص های پرستاری در اورژانس ها
 نظارت و ارزیابی مدیریت منابع انسانی از طریق کشیک ماهیانه پرسنلی و ...
 شرکت در تیم اعتباربخشی بیمارستانها
 اجرای مدیریت مشارکتی از طریق برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران ارشد و پرستاری مراکز
 همکاری در توانمندسازی مدیران پرستاری و ارائه مشاوره و راهنمایی آنان در اجرای ممیزی داخلی و خودارزیابی خدمات پرستاری در بیمارستان ها
 تنظیم پروتکل فرآیندهای اصلی و کلیدی پرستاری در حوزه ستادی و مراکز درمانی و ترسیم نمودار گردش فرآیندها و تلاش جهت ارتقاء فرآیندهای ترسیم شده
 تعیین و اعلام و اجرای ضوابط و شرایط انتخاب، انتصاب، و ابقاء پست های کلیدی پرستاری
 استفاده از فرآیند تشویق جهت پرسنلی که در نظارت و ارزشیابی عملکرد حرفه ای در حیطه های مراقبتی، مدیریتی و آموزشی امتیازات بالاتری کسب می نمایند
 رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات کادر پرستاری
 رسیدگی به شکایات مراجعین به بیمارستانهای تحت پوشش از کادر پرستاری
 بررسی رضایتمندی کادر پرستاری از مدیران پرستاری در سه سطح (مدیر پرستاری، سوپروایزر و سرپرستار)
 پایش و ارزشیابی خدمات پرستاری در بررسی رضایتمندی مددجویان و همراهان از کادر پرستاری
 همکاری با مسئول آموزش سلامت در استقرار نظام آموزش سلامت به مددجو و خانواده های آنان در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به منظور ارتقای دانش و آگاهی مددجو و خانواده وی درخصوص بیماری، تشخیص، درمان، عوارض و نحوه مراقبت از خود در طول زمان بستری و زمان ترخیص
 بررسی و اصلاح محتواها و رسانه آموزشی تهیه شده در مراکز
 بررسی اثربخشی آموزشها و رضایتمندی بیماران و مراجعین به سایت از آموزشهای ارائه شده
 پایش و ارزشیابی مستمر رعایت موازین شرعی و حفظ حریم مددجو در واحدهای تحت پوشش
 نظارت بر تهیه و تنظیم، جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری، استخدامی، انتقالی
 اولویت بندی جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری، استخدامی، انتقالی
 برنامه ریزی جهت رشد وتوسعه ارائه خدمات پرستاری
 همکاری در تدوین پروتکل و فرم ها و چک لیست های مربوط به مراکز تزریقات و پانسمان جهت ساماندهی خصوصی شهر جهت ساماندهی
 به روز نگه داشتن اطلاعات پرسنلی جهت مواجهه با بحران و بکارگیری نیروهای پرستاری
 آماده نگه داشتن دفاتر پرستاری مراکز درمانی و پرسنل پرستاری واحدها جهت آمادگی در مقابل بحران طبق چارت تشکیلاتی
 پیگیری جهت ارتقاء چارت تشکیلاتی دفتر پرستاری منطبق با تیپ دانشگاه
 حضور فعال جهت شرکت در کمیته ساماندهی نیروها در حوزه معاونت و بررسی درخواستهای مطروحه در کادر پرستاری
 تصحیح و توسعه اطلاعات دفتر پرستاری در سایت دانشگاه
 تلاش جهت افزایش رضایتمندی و انگیزه پرسنل پرستاری
 نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی با همکاری سوپروایزرهای آموزشی
 ثبت و مستندسازی فعالیت ها
 سنجش رضایتمندی پرسنل از فرآیند آموزش
 نظارت و بازدید از خدمات پرستاری بیمارستانهای سطح شهرستان و تهیه گزارش از بازدیدها
 انجام پیگیری های لازم جهت رفع نقص موجود در بیمارستانها
 همکاری با اداره نظارت بر درمان جهت بازدید و بخش های در دست راه اندازی و تأیید نهایی بخش راه اندازی شده
 شرکت در جلسات توجیهی مراکز درمانی جهت بهبود عملکرد و رفع نواقص
 هماهنگی و ارتباط با مدیران خدمات پرستاری بیمارستانها جهت هماهنگی بعضی از امور و رفع نواقص
 جمع آوری اطلاعات مربوط به واحد تریاژ مراکز تابعه
 نظارت بر واحدهای تریاژ مراکز تابعه
 جمع آوری آمار کادر پرستاری (نیروهای طرحی – رسمی – قراردادی)
 جمع آوری و بررسی اعلام نیاز بیمارستانها به نیروی کادر پرستاری
 اعلام نیازهای کارشناسی شده ماهیانه و فصلی و سالیانه به نیروی انسانی دانشگاه
 تقسیم بندی مجوزهای استخدام کادر پرستاری بین مراکز با توجه به نیاز واحد ها
 نقل و انتقال کادر پرستاری در داخل و خارج استان
 صدور اعلام نیاز فردی و تعیین محل خدمتی متقاضیان طرح (هوشبری ، اتاق عمل و پرستاری ) و تعیین محل خدمتی
 برگزاری مراسم روز پرستار
 کنترل برنامه های عملیاتی و برنامه ماهیانه بیمارستانهای تابعه
 تعیین اولویت های آموزشی جهت پرسنل کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
 همکاری در برنامه ریزی و اجرای آموزش های مورد نیاز به مدیران در سه سطح (مدیر پرستاری، سوپروایزران و سرپرستاران)
 همکاری در هدایت و هماهنگی جهت استقرار دوره های آموزشی مدون و دوره های مداوم ضمن خدمت
 همکاری در اجرای طرح های پژوهشی براساس نیازهای جامعه و ارائه نتایج به سایر گروه ها جهت ارتقاء کیفیت خدمات و نیل به توسعه پایدار
 همکاری در برگزاری سمینارها و کارگاهها در دانشگاه ها
 همکاری در برگزاری انتخابات نظام پرستاری هر 4 سال یکبار با سازمان نظام پرستاری
 انجام امور محوله از سوی مقام مافوق