امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
معصومه حمزه ء بيدگلی
کارشناس اعتباربخشی
کارشناس ارشد پرستاری
معصومه حمزه ء بيدگلی