امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
نفيسه كريمي
کارشناس بیمه و اقتصاد درمان
كارشناسی مدارك پزشكي
نفيسه كريمي
شرح وظایف:

سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت فعال سازی واحد اقتصاد درمان در بیمارستان های تحت پوشش
 طراحی راهکارهای بهینه سازی مدیریت منابع در بیمارستانهای تحت پوشش
 پایش، نظارت و ارائه گزارش مستمر هزینه عملکرد حوزه های تحت پوشش و ارتقا شاخص های مرتبط
 اجرای دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع و نظارت بر بارگذاری اطلاعات در سامانه های مرتبط
 برنامه ریزی و طراحی راهکارهای کاهش کسورات بیمه ای
 سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت کمیته سپاس دانشگاه