امروز : 03 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ابوالفضل نوروزپور بیدگلی
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی
کارشناسی مهندسی پزشکی
ابوالفضل نوروزپور بیدگلی