امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عاطفه خسرو بیگی
فناوری اطلاعات سلامت
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
عاطفه خسرو بیگی