امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محسن افشار نسب
کارشناس مددکاری
فوق لیسانس مددکاری اجتماعی
محسن افشار نسب
شرح وظایف:
 • تدوین برنامه عملیاتی حوزه فعالیت به منظور دستیابی به اهداف حوزه و سیاستهای استراتژیک دانشگاه
 • همکاری در بازنگری و به روزسانی پروتکل ها /شیوه نامه ها و دستورالعمل های مددکاری اجتماعی در بیمارستانها
 • همکاری و مشارکت در بازنگری، تدوین و اجرای چک لیست های نظارتی و تهیه گزارش فرآیندهای اجرایی مددکاری اجتماعی موجود در دانشگاه و بیمارستان ها
 • حضور فعال در جلسات برون و درون بخشی به منظورتصمیم سازی، برنامه ریزی و تسهیل فرایندهای اجرایی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی
 • مشارکت در نیازسنجی آموزشی جهت توانمندسازی مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای تابعه
 • همکاری و مشارکت فعال در برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مددکاران
 • به روزرسانی بانک های اطلاعاتی مددکاران اجتماعی مندرج در سایت معاونت درمان وزارت بهداشت
 • بازدید از بیمارسانها و نظارت بر عملکرد واحدهای مدکاری اجتماعی به منظور بررسی نقاط قوت و قابل بهبود و ارائه راهکار جهت حل مشکلات
 • تهیه بانک اطلاعاتی از منابع حمایتی موجود در خصوص خدمات مرتبط با مددکاری اجتماعی
 • همکاری در تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی مرتبط
 • بهره گیری از روشها و افزارهای نوین در حوزه آموزش، پژوهش، نیازسنجی و ارائه خدمات
 • جمع آوری گزارش عملکرد ماهیانه / فصلی/ سالیانه مددکاران اجتماعی بیمارستانها
 • مستندسازی و ثبت آمار و اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با حوزه