امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سيد مرتضی واقفی اسفيدانی
کارشناس مسئول ایمنی بیمار و کد 247 و 724
کارشناسی پرستاری- کارشناسی ارشد فیزیولوژی
سيد مرتضی واقفی اسفيدانی
شرح وظایف:
 • مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی در حیطه های مربوط به ایمنی بیمار
 • نظارت میدانی بر رعایت اصول ایمنی بیمار در بخش های بالینی و تهیه گزارش در فواصل زمانی منظم
 • عضویت و شرکت در تمام کمیته های بیمارستانی ( البته در کمیته های اقتصاد درمان، حفاظت فنی و بهداشت کار، ترویج تغذیه با شیر مادر و مدیریت اطلاعات سلامت در صورت دستور مرتبط )
 • تهیه تقویم بازدیدهای مدیریتی منظم و مدون با موضوع ارتقاء فرهنگ ایمنی و اطلاع رسانی به بخش ها و واحدها
 • تهیه و تدوین صورتجلسات بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار جهت بازخورد به بخش ها
 • همکاری در تدوین برنامه بهبود کیفیت و اقدامات اصلاحی بر اساس نقاط قابل بهبود مطرح شده در بازدیدها
 • پیگیری نتایج  بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار در جلسات تیم مدیریت اجرایی
 • همکاری در تدوین یا بازنگری روش اجرایی و دستورالعمل ها و خط مشی های مرتبط با ایمنی بیمار
 • مشارکت با تیم کنترل عفونت در نظارت بر رعایت دستورالعمل ها و روش های پیشگیری و کنترل عفونت
 • مشارکت با تیم کنترل عفونت در بررسی اثربخشی اقدامات کاهندۀ خطر عفونت بیمارستانی و مشارکت در تدوین برنامه های بهبود کیفیت مرتبط
 • همکاری با کمیته دارو و درمان در تعیین فهرست داروهای پر خطر بخش ها
 • مشارکت در تدوین و اجرای روش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی
 • مشارکت در شناسایی عوامل تهدید کنندۀ زیرساختی و فرآیندی در بروز خطاهای پزشکی
 • مشارکت در برگزاری سمینار مرتبط با نتایج تحلیل ریشه ای خطاها
 • مشارکت در تدوین و اجرای روش اجرایی گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی
 • همکاری با نماینده دفتر بهبود کیفیت در جمع آوری سوابق خطاهای پزشکی مطرح شده در کمیته های بیمارستانی
 • مشارکت در به اشتراک گذاری آموخته ها
 • ارائه گزارش خطاهای پزشکی در کمیته های مرتبط
 • مشارکت در تدوین مصوبات و مشارکت در نظارت بر اجرای مصوبات و برنامه های بهبود کیفیت مدون مرتبط با کمیته های مرگ و میر و سایر خطاها
 • نظارت بر اجرای مصوبات ، اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه و برنامه های بهبود کیفیت ابلاغی مرتبط با شاخص های ایمنی بیمار و نیز مصوبات مرتبط با نتایج ارزیابی های دوره ای تیم ایمنی بیمار
 • تدوین شناسنامه شاخص های ایمنی بیمار با مشارکت مسئولین مربوطه
 • همکاری با مسئول ایمنی بیمارستان در سرپرستی فعالیت های تیم ایمنی بیمار