امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مهندس مهین آسمانی
مسئول واحد تجهیزات پزشکی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
مهندس مهین آسمانی