امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فهيمه شريف
کارشناس مسئول کیفیت و نظارت
کارشناسی ارشد میکروب شناسی
فهيمه شريف
شرح وظایف:

کارشناس نظارت و اعتبار بخشی

کارشناس آمار و اطلاعات مراکز تحت پوشش 

کارشناس رسیدگی به شکایات 

مسئول پیگیری کمیته های آموزشی

مسئول برگزاری وبینارها و جلسات آموزشی

سایر وظایف محوله قانونی