امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
نرجس درستکار
کارشناس نظارت بر امور درمان
کارشناس پرستاری
نرجس درستکار
شرح وظایف:
  • برنامه ریزی بازرسی ونظارت برعملکرد مراکزآموزشی ودرمانی،بیمارستان های خصوصی،خیریه،عمومی،غیردولتی،درمانگاه ها ومراکز جراحی محدود وسرپایی،دفاتروموسسات پزشکی
  • بازرسی ونظارت برعملکردلابراتورهای پروتزدندان
  • دریافت وبررسی شکوائیه های دریافتی ازوزارت بهداشت،دفترشکایات دانشگاه،دادسرای جرائم پزشکی،سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان،سازمان نظام پزشکی ومراجعین حضوری
  • تهیه مستندات وبرگزاری کمیسیون های ماده11دانشگاه