امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
حسن دلخواه
کارشناس کنترل کیفیت ونظارت و ارزیابی
کارشناس میکروبیولوژی
حسن دلخواه
شرح وظایف:

دبیر کمیسیون ماده 20

 مسئول صدور پروانه های آزمایشگاه ها 

کارشناس فضا و تاسیسات آزمایشگاه 

کارشناس نظارت و اعتبار بخشی

کارشناس رسیدگی به شکایات 

کارشناس آمار و اطلاعات مراکز تحت پوشش