امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سید امیر محمد رضوی
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد نرم افزار
سید امیر محمد رضوی